Yazar
Feride AKSU TANIK
Yürütücü

Yazar
Otmar KLOİBER
DTB Genel Sekreteri

Yazar
Jacques de HALLER
CPME Önceki Dönem Başkanı

Yazar
A. Özdemir AKTAN
2012-2014 TTB Merkez Konseyi Başkanı

Özet

 • Türk Tabipleri Birliği’nin geçtiğimiz yıl çok yerinde olarak belirttiği gibi savaş halk sağlığı açısından önemli bir tehdittir ve bu husus Dünya Tabipleri Birliği’nin Silahlı Çatışmalarla ilgili Açıklamasında da net bir biçimde belirtilmektedir. Hekimler sağlıkla ilgili konularda hastalara ve topluma karşı sorumludur ve bu konuları özgürce ifade edebilmelidir. Tıp mesleği bağımsız olmalı ve kendi kendini yönetmelidir. Bu husus hangi nedenle olursa olsun güvence altına alınmadıkça halkın sağlığı ve toplumun ilkeleri tehdit altına girer. Bu, binlerce yıldır böyledir ve kimse tıp mesleğinin öfkesine neden olmadan bu ilkelere karşı çıkamaz. Bu yazı, 19 Mart 2109 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen “Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” başlıklı panelin bant çözümlemelerini içermektedir. Panelin açılışı TTB Başkanı Dr. Sinan Adıyaman tarafından yapılmış, moderatörlüğü Prof. Dr. Feride Aksu Tanık tarafından yürütülmüştür. Panele Dünya Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Otmar Kloiber, CPME önceki dönem Başkanı Dr. Jacques de Haller, TTB eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan birlikte konuşmacı olarak katılmışlardır. Yazıda ayrıca konuşma metinleri ile birlikte konuşmalar sonrasında katılımcıların katkılarına, sorulara ve yanıtlara yer verilmiştir.
  Geliş Tarihi: 19.03.2019
  Kabul Tarihi : 26.04.2019

Summary

 • As aptly put by the Turkish Medical Association last year, war is an important threat to public health which is also clearly stressed in the World Medical Association statement on armed confl icts. Doctors have their responsibilities to patients and society in issues related to health and they must be able to state their opinion freely. The profession of medicine must be independent and have its autonomy. Unless these are not guaranteed for any reason whatsoever, public health and relevant principles fall under threat. This is so for thousands of years and nobody can stand against these principles without arousing the fury of the profession. This is the decoded form of the panel discussion “Professional Independence and Defending Peace” held in Ankara on 19 March 2109. The opening speech of the event was delivered by TMA Chair Sinan Adıyaman and discussion was moderated by Prof Dr Feride Aksu Tanık. The panellists were Dr Otmar Kloiber, Secretary General of World Medical Association; Dr Jacques de Haller, former president of CPME; and Prof Dr Özdemir Aktan, former Chair of Turkish Medical Association. You can also find contributions by audience, questions forwarded to panellists and their responses.
  Received : 19.03.2019
  Accepted : 26.04.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: savaş, , halk sağlığı, ifade özgürlüğü, mesleki özerklik, TTB, hekim bağımsızlığı, barış
  EN: war, public health, freedom of expression, professional autonomy, TMA, physician independence, peace

Geliş Tarihi / Received Date
 • 19.03.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 26.04.2019