Yazar
Seçil Aysed BAHÇE
Doç. Dr., Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü (ORCID No: 0000-0003-3541-8485)

Yazar
Emel MEMİŞ
Doç. Dr., Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü (ORCID No: 0000-0002-9087-4726 )

Özet

 • Kriz dönemlerinin emek piyasasına etkilerini anlamak için, çalışan ve iş arayanlara ilişkin statik göstergelerin ötesinde çalışabilir nüfusun farklı işgücü durumları arasındaki akımlarından yola çıkan dinamik yaklaşımlar gerekmektedir. Resmi istatistiklere göre işsizlik ile işgücü piyasasının dışında olma arasındaki ayrım iş arama kriterine dayanır. Çalışabilir nüfus, resmi istatistiklerden farklı olarak çalışma yaşamına yakınlık derecesiyla ilintili dört farklı işgücü durumu (1.çalışan, 2.işsiz, 3.çalışmak istediği halde iş aramayan, 4.iktisadi olarak ‘aktif’ olmayan) biçiminde tanımlanabilir. Bu çalışma, bireyin bulunduğu işgücü durumundan yola çıkarak, resmi ve genişletilmiş işsizlik oranları tanımlamayı ve bireyin farklı işgücü durumları arasında geçiş olasılıklarını kriz yıllarını içeren dönem için hesaplamayı amaçlamaktadır. Elde edilen sonuçlar, a) genişletilmiş işsizlik oranlarının resmi işsizlik oranlarından büyük ölçüde farklılaştığını, b) sektörler arası ve güvenceli/ güvencesiz istihdam arası geçişlilik durumunun kadın ve erkeklere göre değişik etkiler ortaya koyduğunu göstermektedir.
  Geliş Tarihi : 14.04.2019
  Kabul Tarihi : 04.05.2019

Summary

 • Understanding the impact of crises on the labor market requires dynamic approach to the fl ows of the potential labour force from one state to another, beyond the static indicators of workers and job seekers. According to off icial statistics, the distinction between unemployment and being outside the labor market is based on job search criteria. The working age population, unlike its off icial statistics, can be defined as four diff erent labor force status (1 employee, 2 unemployed, 3 not seeking a job yet ready to be employed, 4 inactive). This study aims to define extended unemployment rates based on the labor force status of the individual and to calculate the probability of transition between diff erent labor states of the individual for the period which includes the years of crisis. The results show that a) the extended unemployment rates diff er greatly from the off icial unemployment rates; b) the inter-sectoral and formal/ precarious employment transitions between the men and women show diff erent eff ects.
  Received : 14.04.2019
  Accepted : 04.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: emek piyasası, akım yaklaşımı, geçiş olasılıkları, işsizlik
  EN: labor market, labor fl ows, transition possibilities, unemployment

Geliş Tarihi / Received Date
 • 14.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 04.05.2019