Yazar
Ayşe Gül YILGÖR
Prof. Dr., Finansman, Kadın Araştırmaları, Kültürhane, Mersin (ORCID No: 0000 002 2271 1693)

Özet

 • Kapitalist ekonominin dönemsel krizleri, neoliberal politikalarla neredeyse süreklileşen, bir ülkeden diğerine yayılan şiddetli krizlere dönüştü. 1994 Meksika, 1997 Doğu Asya, 1998 Rusya, 1994 ve 2001 Türkiye kaynaklı krizler yaşandı. 2007 yılındaki ABD’de başlayan krizin etkileri tüm dünya ülkelerine yayıldı ve bu etkiler hâlen devam ediyor. Kriz koşullarında daralan istihdam, artan işsizlik ve yoksulluk, yavaşlayan ekonomik büyüme kadınların yaşamlarını daha olumsuz etkiler. Bu çalışmada ekonomik, mali ve finansal krizlerin kadınları nasıl etkilediği ele alınacaktır. Krizlerin ücretli kadın emeğini nasıl etkilediği istihdam, işten çıkarılmalar, çalışma koşulları ve kadın-erkek ücret farklılıkları ele alınarak tartışılacaktır. Ücretsiz, ev içi emeği krizler karşısındaki durumu ayrıca değerlendirilecek ve neoliberal dönemle birlikte giderek büyük bir tehdit hâline gelen gıda, su ve ekoloji krizi kadınlar açısından tartışılacaktır.
  Geliş Tarihi : 10.05.2019
  Kabul Tarihi : 29.05.2019

Summary

 • The periodical crisis of the capitalist economy became almost permanent and sprawling from country to country due to neoliberal policies.We witnessed crisis originating in 1994 in Mexico, in 1997 in East Asia, in 1998 in Russia and in 1994 and 2001in Turkey. The eff ects of the crisis emerged in the United States in 2007 spread all over the World and are still valid. Declining employment levels, growing unemployment and poverty and decelerating economic growth have been prejudicial for women’s lives. This article will elaborate how economic, fiscal and financial crisis have aff ected women by discussing employment, discharges, working conditions and wage diff erences between men and women. Unpaid domestic labour will be separately discussed. The aggravating crisis of food, water and ecology will also be dealt with regards to women.
  Received : 10.05.2019
  Accepted : 29.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ekonomik kriz, toplumsal cinsiyetyet ve kadın emeği
  EN: economical crisis, gender, female labour

Geliş Tarihi / Received Date
 • 10.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.05.2019