Yazar
Ecehan BALTA
Dr., Siyaset Bilimi, Araştırmacı (ORCID No:0000-0001-9572-5896)

Özet

 • Kadınların krizden nasıl etkilendiği sorusu, genellikle işgücü piyasası bağlamında cevaplanmaktadır. Kadınların daha fazla işsiz kaldığı, daha güvencesiz, daha esnek işlerde çalışmaya mahkûm edildiğinin altı çizilmektedir. Bu yaklaşım doğru, ancak eksiktir. Hane içinde çalışan kadınlar, örneğin bakım emeği bağlamında kriz nedeniyle çok ciddi yaralar almaktadır. Krizin genel olarak ev içi erkek şiddetini artırması, krizi aşmak için uygulanan kemer sıkma önlemlerine eşlik eden genellikle baskıcı politikaların kadınların hareket kapasitesini azaltması, baskıcılığın muhafazakârlık biçimini aldığı çoğu durumda beden ve nüfus politikalarındaki dönüşümün kadının kendi bedeni üzerindeki kontrolünün azalması gibi çok sayıda başka alanda etkiden söz etmek mümkündür. Bu yazı tüm bu alanlara dair her argümanı dile getirme iddiasında olamaz, ancak bu konuda bir ufuk turu yapıp farklı ilişkisel bağlamları göstermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda, kadınların işgücü piyasası içindeki kırılganlığının yanı sıra, aile emeği açısından krizin kadınlar üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, ekolojik kriz adı altında genelleyebileceğimiz gıda, su ve iklim krizinin kadınlara etkisi ve baskıcı beden ve nüfus politikaları konularına değinecektir.
  Geliş Tarihi : 11.05.2019
  Kabul Tarihi : 31.05.2019

Summary

 • The question of how women are aff ected by the crisis is often answered in the context of the labor market. Women are more unemployed compared to pre-crisis, and condemned to work in more precarious, more fl exible jobs. This approach is correct, but lacking. Women who work in the household, for example, receive serious injuries due to the crisis in the context of care labor. In general, the crisis generally increases domestic violence against women, often decreases the capacity of women to oppose the austerity policies, and in many cases where the repression takes the form of conservatism; it is possible to. This article does not claim to mention every argument about all these fields, but tries to show diff erent relational contexts. In this regard, in addition to the fragility of women in the labor market, evaluating the impact of the crisis on women in terms of family labor, the impact of food, water and climate crisis on women, which we can generalize under the name of ecological crisis, and oppressive body and population policies will be discussed.
  Received : 11.05.2019
  Accepted : 31.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: toplumsal cinsiyet, ekonomik kriz, hanehalkı geçinme stratejileri, istihdamda kadın.
  EN: gender, economical crisis, household survival strategies, women in workforce

Geliş Tarihi / Received Date
 • 11.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 31.05.2019