Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-7059-7573)

Özet

 • Kapitalist üretim sürecinin yarattığı krizler yalnızca ekonomik hayatı değil, siyasal ve toplumsal kurumları etkilemektedir. Emeğin yeniden üretimini sağlayan sosyal güvenlik, sağlık hizmeti ve eğitim gibi kurumsal yapılarda meydana gelen dönüşüm, yoksullar ve kadınlar açsından krizlerin etkisini daha da ağırlaştırmaktadır. Kriz dönemlerinde kamusal alanda sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlerde yapılan kısıtlamalar, kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını zorlaştırmış, ayrıca hane içindeki çocuk, yaşlı ve hastalar için harcadıkları bakım emeği yükünü artırmıştır. Küresel ekonomik krizlerin kadınların sağlık hizmetlerine erişimi üzerindeki etkisini toplumsal cinsiyet rolleri açısından değerlendiren bu çalışmada, üreme rolleri nedeniyle daha fazla sağlık ihtiyacı olan kadınların aynı zamanda kaynaklar üzerindeki kontrol ve/veya karar verme süreçlerindeki dezavantajları açısından sağlık hizmetlerine erişim düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, krizin kadınların sağlık hizmetine erişimindeki etkileri örneklerle açıklanmıştır.
  Geliş Tarihi : 17.05.2019
  Kabul Tarihi: 31.05.2019

Summary

 • The crises created by the capitalist production process aff ect not only economic life but also political and social institutions. The transformation of institutional structures such as social security, health service and education, which provide the reproduction of labor, further aggravates the impact of crises for the poor and women. Restrictions on services such as health and social security in the public sphere have made it diff icult for women to benefit from health services and also increased the burden of care work for children, elderly and patients in the household. In this study, which evaluates the impact of global economic crises on women’s access to health services, the level of access to health services in terms of the disadvantages of control and / or decision-making on the resources of women who are in need of more health because of their reproductive roles have been evaluated. In addition, the eff ects of the crisis on women’s access to health care are explained with examples.
  Received : 17.05.2019
  Accepted : 31.05.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: kriz, sağlık hizmetlerine erişim, toplumsal cinsiyet
  EN: crises, access to health services, gender

Geliş Tarihi / Received Date
 • 17.05.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 31.05.2019