Yazar
Banu ASLANTAŞ ERTEKİN
Psikiyatri Uzmanı/ Serbest Hekim (ORCID No: 0000-0001-5502-1309)

Yazar
Zerrin OĞLAĞU
Psikiyatri Uzmanı/ Serbest Hekim (ORCID No: 0000-0002-4279-8378)

Özet

 • Dünya Sağlık Örgütü’ne göre ekonomik kriz, sağlığın sosyal belirleyicilerini olumsuz olarak etkiler ve sağlığı tehdit eden bir etken hâline gelir. Toplumsal olaylar, krizler ve travmatik yaşantıların öncelikli olarak dezavantajlı grupları etkilediği, bu bağlamda ekonomik krizlerden de en çok etkilenen grupların kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve azınlık grupları olduğu bilinmektedir. Ekonomik krizler sonucunda artan işsizlik ve yoksulluğun beden sağlığı üzerinde olduğu kadar, ruh sağlığı üzerinde de olumsuz sonuçları vardır. Dahası ekonomik sorunlar nedeniyle sağlık harcamalarının kısıtlanması sonucunda, ruhsal hastalıklara yönelik etkin ve uygun tedaviye erişim de sınırlı hâle gelmektedir. Sosyoekonomik etkenler ile özellikle majör depresyon, anksiyete bozuklukları, alkol-madde kullanım bozuklukları ve intihar başta olmak üzere birçok ruhsal bozukluk arasında ilişki mevcuttur. Bu yazıda ekonomik krizlerin genelde ruh sağlığına, özelde ise kadın ruh sağlığına etkilerinin tartışılması amaçlanmaktadır
  Geliş Tarihi: 18.04.2019
  Kabul Tarihi : 29.04.2019

Summary

 • According to World Health Organization, economic crisis negatively aff ects social determinants of health and becomes a factor that threatens health. Public issues, crises and traumatic experiences primarily aff ect the more disadvantageous groups. Therefore women, children, the elderly and members of the minority groups are the most aff ected groups by the economic crises. Increased rates of unemployment and poverty have negative eff ects on both physical and mental health. In addition, limitations on health expenditure due to economic problems may also limit access to eff ective and appropriate treatment for mental disorders. Socioeconomic factors are associated with many mental disorders, especially major depression, anxiety disorders, alcohol-substance use disorders and suicide. In this review, we aim to discuss the eff ects of economic crises on mental health in general, and on women’s mental health in particular.
  Received : 18.04.2019
  Accepted : 29.04.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: ekonomik kriz, ruh sağlığı, kadın, işsizlik
  EN: economic crisis, mental health, women, unemployment

Geliş Tarihi / Received Date
 • 18.04.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.04.2019