Yazar
Mutlu SERELİ KAAN
Basın Danışmanı, Türk Tabipleri Birliği (ORCID No: 0000-0001-5447-1762)

Özet

 • Teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler, ortalama yaşam süresi ve sağlıklı olma durumu ile ilgili kışkırtılmış bir beklenti yaratırken; yazılı, görsel, işitsel kitle iletişim araçlarında ve sosyal ağlarda bu beklentiyi besleyen haberlere ilgi de çoğalmıştır. Ağırlıkla; çağın hastalıkları olarak nitelenen “obezite”, “kanser”, “diyabet” gibi hastalıkların etrafında yoğunlaşan bu haberler, “beslenme”, “güzellik”, “diyet” vb. gibi başlıklar altında, kozmetik/estetik bir boyut kazanmıştır. Bununla birlikte bu haberlerin doğruluğu, etken-neden ilişkisi, kaynak bilgisi çoğu zaman göz ardı edilmekte, içerikte birbiriyle çelişen bilgilere yer verilebilmektedir. Gıda ve beslenme haberleri; gıda ve tarım politikaları, beslenme hakkı, gıdaya eşit ulaşım yönleriyle değil, zayıfl ama, güzellik, estetik, uzun yaşama kavramları üzerinden şekillenmektedir. Ayrıca reklam içerikli haberler çokça yer almakta ve ne yazık ki her zaman okuyucu yararı gözetilmemektedir. Bu çalışmada, gıda ve beslenme haberlerine okuyucuya aktarılışındaki sorunlar, yazılı basın örnekleri üzerinden değerlendirilmektedir.
  Geliş Tarihi : 20.09.2019
  Kabul Tarihi: 02.10.2019

Summary

 • Developments in the field of technology and health create a provocative expectation about the average life expectancy and health status; in written, visual, audiovisual media and social networks, the interest in the news that feeds this expectation has increased. Mostly; these news intensified around diseases such as “obesity”, “cancer” and “diabetes” which are called “diseases of the age”, has gained a cosmetic dimension under such titles “nutrition”, “beauty”, “diet” etc. However, the accuracy of this news, the causal relationship between the cause and the source is often ignored and confl icting information can be included in the content. Food and nutrition news are shaped by the concepts of losing weight, beauty, aesthetics and long life rather than the food and agriculture policies, right of nutrition and equal access to food. There is also a lot of news about advertising, and unfortunately, the reader does not always benefit. In this article, the problems in the transfer of food and nutrition news to the reader are evaluated through the written press samples.
  Received : 20.09.2019
  Accepted : 02.10.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: sağlık haberleri, gıda ve beslenme haberleri, Türkiye, yazılı basın, Türkiye’de yazılı basın
  EN: health related news, food and nutrition news, Turkey, Turkish press media

Geliş Tarihi / Received Date
 • 20.09.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 02.10.2019