Yazar
Ali Alper AKYÜZ
İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü (ORCID No: 0000-0003-4417-9025)

Özet

 • Küresel iklim değişikliği ya da iklim krizi, etkileri ve sonuçlarıyla dünya çapında bütün ekosistemleri ve toplumları ve her sektörü önemli ölçüde etkileyecek ve zorlayacak bir döneme girmemize neden olmaktadır ve bu etkilerin her geçen zaman daha da ağırlaşacağı bilinmektedir. Bu yazıda iklim krizinin sağlık ve özelde gıda üretim ve tüketimiyle bağlantısı ile ortaya çıkan etkilere yanıt olarak geliştirilen ve geliştirilebilecek önlemlere değinilmektedir. Krizin boyutları, şiddetini artırarak ilerleyecek kaotik yapısı ve süreğenliği düşünüldüğünde yalnızca tekil veya yalıtılmış önlemler ve tekniklerle sınırlı kalmayan hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm ile buna uygun bir toplumsal ve kurumsal örgütlenme gerçekleştirilmesi ve toplumsal ve mesleki örgütlenmelerin de kendi hazırlıklarını hızla yapmaları gerekmektedir.
  Geliş Tarihi: 28.08.2019
  Kabul Tarihi : 09.09.2019

Summary

 • Global climate change, or climate crisis, by its ever increasing impacts and results, forces us into a new era of widespread comsequences and challenges for all ecosystems, societies and sectors. This article touches upon relevance of climate crisis on health with a specific focus on food production and consumption and potential actions developed or proposed as a response to the impacts. Dimensions of the crisis, its chaotic and incremental nature and persistance requires a rapid and widespread transformation going beyond singular and isolated measures and techniques and a relevant societal and institutional organizing. Social and professional organizations should also conduct their own preparation without any further delay.
  Received : 28.08.2019
  Accepted : 09.09.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: iklim krizi, gıda güvencesi, gıda güvenliği, besin değeri, verim, aşırı hava olayları, sera gazları
  EN: climate crisis, food security, food safety, nutrients, yield, extreme weather events, greenhouse gases

Geliş Tarihi / Received Date
 • 28.08.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 09.09.2019