Yazar
Kenan KALYON
Yazar, Siyasi Analist (ORCID No:0000-0001-9505-6880)

Özet

 • İklim krizi insanlığı ve canlı yaşamını tehdit etmekte, durum vahim ve alarm verici bir hâl almaktadır. Bir yandan yaşanan bu alarm verici durumun belirtileri çoğalmakta ve yoğunlaşmakta diğer yandan da küresel ölçekte bir iklim ve iklim adaleti hareketi serpilip gelişmektedir. Bugün için aslında konu olan iklim krizi değil, pek çok yönüyle bütünsel bir “ekolojik kriz”den söz etmek gerekmektedir. Bu krizin temelinde de atmosferdeki sera gazları yoğunluğunun kapitalist üretim biçimleri, sermeyenin kâr ve yeniden üretim açlığı ile kapitalizmin hâlihazırdaki enerji tabanı ve altyapısı yatmaktadır. Bu krizle baş etmenin yolu krizi hafifl etecek önlem almayı ihmal etmeden insan-insan ve insan doğa ilişkilerini bir ve aynı anda dönüştürecek yeni bir uygarlığa geçiş olmalıdır.
  Geliş Tarihi : 17.12.2019
  Kabul Tarihi : 29.12.2019

Summary

 • Climate crisis threatens humanity an all forms of life while it assumes urgency and alarming characteristics. While indications of this alarming situation increase and intensify, there is also a climate and climate justice movement growing at global scale. Given the present situation it would be more appropriate to speak about a full-scale “ecological crisis” instead of climate crisis in its narrower sense. And underneath this crisis we see, in the context of greenhouse gasses in the atmosphere, capitalist modes of production, greed for profit and reproduction, and the present energy base and infrastructure of capitalism. The way to cope up with this crisis is transition to a new civilization that will radically transform human and human-nature relations without omitting mitigation measures that can be adopted today.
  Received : 17.12.2019
  Accepted : 29.12.2019

Anahtar Sözcükler / Keywords

 • TR: iklim krizi, ekolojik kriz, kapitalizm
  EN: climate crisis, ecological crisis, capitalism

Geliş Tarihi / Received Date
 • 17.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
 • 29.12.2019