Yazar
Özgür MÜFTÜOĞLU
İhraç Akademisyen (ORCID No: 0000-0002-7539-2307)

Özet

  • Ayrımcılık, tarihin hemen her döneminde toplumun bir kesiminin diğer toplum kesimleri üzerinde hegemonya kurmasının aracı olmuştur. Ayrımcılık üzerinden hegemonya oluşturmada üretim ilişkilerindeki konum ve rollerin etkisi belirleyicidir. Üretim sistemleri ve beraberinde emek süreçleri dönüştükçe ayrımcılık alanları ve biçimleri de değişir. Kapitalizm ortaya çıkarken kendisinden önce var olan ayrımcılık alanlarından yararlandığı gibi varlığını sürdürmek için yeni ayrımcılık alanları yaratmıştır. Kapitalizmin bir taraftan ilkel birikim sürecinde keşfedilen coğrafyaları sömürgeleştirirken de, mülksüzleştirip üretim araçlarından yoksun bıraktığı emekçilerin emeğini sömürürken de, sömürüye karşı yükselen sınıf mücadelelerini kırmak için de, ayrımcılığı kullanmıştır. Bu çalışmada kapitalizmin sömürüyü meşrulaştırmak ve sınıf mücadelelerini bölmek için emek sürecinde ayrımcılığı kullanması ele alınacaktır.

Summary

  • Discrimination has been a tool for the establishment of hegemony over other sections of society in almost every period of history. In creating hegemony through discrimination, the eff ect of roles and positions in relations of production is decisive. When the production systems and labour processes transform, the fields and forms of discrimination change. As capitalism emerged, it benefited from the fields of discrimination that existed before it and created new fields of discrimination in order to survive. On the one hand when capitalism colonized geographies which discovered in primitive accumulation process, it also exploited the labour of the labourers whom it deprived of means of production. It also used discrimination to break up class struggle which against exploitation. In this study, capitalism’s use of discrimination in the in the labour process to legitimize exploitation and to divide class struggle will be discussed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ayrımcılık, ırkçılık, emek süreçleri, sermaye birikimi, sömürgecilik
    EN: discrimination, racism, labour process, capital accumulation, colonialism

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.06.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.07.2019