Yazar
Aksu BORA
Yazar ve Çevirmen (ORCID No: 0000-0002-1861-5391)

Özet

  • Toplumsal cinsiyet söz konusu olduğunda ayrımcılığın dışlanmayla değil hizaya sokulmayla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu hizaya sokma işi de genellikle “adalet” kavramına dayanılarak yapılır. Kadınlarla erkeklerin farklı oldukları, dolayısıyla eşit olmadıkları ve adil muamelenin farklılığı gören, kabul eden ve destekleyen bir muamele olduğu iddia edilir. Oysa eşitlik, aynılar arasında değil, farklılar arasında mümkündür ve kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele, kadınların (da) insan, dolayısıyla erkekler gibi oldukları fikrinde temellendirilemez. Eşitlik hedefi ve ayrımcılıkla mücadele, kadınların ve erkeklerin içinde bulundukları insanlar arası dünyanın düzenlenmesine ilişkindir.

Summary

  • When one talks about gender, discrimination should be conceived as bringing into line rather than exclusion. Bringing into line is often done by referring to the concept of “justice”. It is argued that women and men are diff erent, that they are unequal. Accordingly, a fair treatment would be one which acknowledges and consolidates this diff erence. However, equality is possible within diff erence not within sameness. As a result, gender discrimination against women cannot be based on the notion that women are (also) human so they are like men. The goal of equality is related to the ordering of the human world which includes men and women.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: eşitlik, farklılık, adalet, toplumsal cinsiyete
    EN: equality, diff erence, justice, gender

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.06.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 08.07.2019