Yazar
Selma KARABEY
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0002-2964-3056)

Yazar
HAcer NALBANT
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi AD. (ORCID No: 0000-0002-4246-8547)

Özet

  • Çeşitli özellikleri açısından çoğunluktan farklı olan bireyler ve bu bireylerden oluşan gruplar o toplumdaki çoğunluğu oluşturan diğer bireyler/ gruplar tarafından dışlanmakta, ötekileştirilmektedir. Bu ötekileştirme hali, halk sağlığını çok yakından ilgilendiren sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Başta halk sağlığı çalışanlarının olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının asli görevi sağlık çıktılarındaki eşitsizliklere yol açan çok sayıda faktörün etkisini en aza indirecek önlemlerin alınması için çaba göstermek, savunuculuk yapmak olmalıdır. Bu yazıda ayrımcılık ve dışlamanın en çok somutlaştığı toplum gruplarından olan lezbiyen, eşcinsel, biseksüel, trans ve interseks (LGBTİ+) kişilerin yaşadıkları ve sağlık eşitsizliklerine yol açabilecek sorunlara hem ülkemiz hem de uluslararası alanda yapılmış çalışmaların bulgularına yer verilmiştir. Bu bulgular ışığında hem halk sağlığı ve diğer sağlık hizmetleri alanında, hem de bu hizmetleri planlayacak ve sunacak olan sağlık çalışanlarının eğitimine yönelik yapılabilecekler ve “iyi örnekler”e yer verilmiştir.

Summary

  • Individuals that are diff erent from the majority in terms of their various characteristics and groups of these individuals are excluded and marginalized by other individuals / groups that make up the majority in that society. This marginalization leads to the consequences of public health. The primary duty of all health workers, especially public health workers, should be to advocate for measures to minimize the impact of a large number of factors leading to inequalities in health outcomes. In this article, the findings of the studies conducted both in our country and internationally are presented to the problems of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI+) people who are among the community groups where discrimination and exclusion are most concretized. In the light of these findings, the best practices were given in the field of public health and other health services, as well as the training of health workers who will plan and deliver these services.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ayrımcılık, damgalama, eşitsizlik, cinsel yönelim
    EN: discrimination, stigmatization, inequality, sexual orientation

Geliş Tarihi / Received Date
  • 22.08.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 30.09.2019