Yazar
Mehmet ZENCİR
Prof. Dr., Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu (ORCID No: 0000-0003-0781-7841)

Yazar
Meltem ÇİÇEKLİOĞLU
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD (ORCID No: 0000-0002-7059-7573)

Özet

  • Sağlık hizmetleri kullanımında eşitsizlik üzerinde yoğun bir şekilde durulurken, ayrımcılık konusu hakkettiği ilgiyi bulamamıştır. Yürütülen çalışmalar ırkçılık çerçevesinde sınırlı kalmıştır. Sağlıkta Ayrımcılık teması ile gerçekleştirilen Ata Soyer Güz Okulu’nda sağlık hizmetleri kullanımında ayrımcılık konusu “grup çalışması” eğitim tekniği kullanılarak tartışılmıştır. Bu yazı eğitimin kavramsal çerçevesi ve süreci ile grup çalışması sonuçlarını paylaşmak amacıyla hazırlanmıştır. Grup çalışmasından önce, ayrımcılık ile ilgili kavramsal çerçeve anahtar sunum olarak aktarılmıştır. Bu sunumda sağlık hizmeti kullanımında davranışcı model ve erişim modeli tanıtılmış, sağlık hizmet kullanımında ayrımcılık kategorileri tanımlanarak, bunları üreten makanizmalarlarla ilişkisi kavramsallaştırılmıştır. Grup çalışmasında ise bu teorik çerçeveden yararlanılarak, sağlık hizmetlerinin kullanımı ile ayrımcılık arasındaki ilişkiyi tanımlayan bir kavram haritası oluşturulmuştur. Bu çalışmada, eşitsizlik teması içinde değerlendirilen ayrımcılık konusu, kendi sistematiğinde ele alınarak tartışılmıştır.

Summary

  • While inequality in the use of health services has been intensified, the issue of discrimination has not received the attention it deserves. Studies have been limited in the framework of racism. At Ata Soyer Fall School, which was organized with the theme of Discrimination in Health, the issue of discrimination in the use of health services was discussed using the “group work” training technique. This article was prepared to share the conceptual framework and process of education and the results of group work. Before the group work, the conceptual framework of discrimination was presented as a key presentation. In this presentation, the behavioural model and access model in healthcare use are introduced, the categories of discrimination in healthcare use are defined, and their relationship with the mechanisms that produce them is conceptualized. In the group study, a concept map was created by defining the relationship between the use of health services and discrimination by using this theoretical framework.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: sağlık hizmeti kullanımı, davranışçı model, ayrımcılık
    EN: use of health services, behavioural model, discrimination

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.08.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 10.09.2019