Yazar
Leyla GÜLSEREN
Doç. Dr., Serbest Psikiyatrist (ORCID No: 0000 0002 6166 982X)

Özet

  • Kadına yönelik şiddet, kadınların beden ve ruh sağlığını ciddi olarak tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kadına yönelik şiddetin en yaygın ama en gizli kalanı aile içi şiddettir. Türkiye’de yaklaşık her dört kadından biri eşinden fiziksel şiddet görmektedir. Fiziksel şiddete sıklıkla şiddetin diğer türleri eşlik eder. Şiddete maruz kalan kadınlarda en sık görülen ruhsal hastalıklar, travma sonrası stres bozukluğu, majör depresif bozukluk, anksiyete bozuklukları, somatizasyon ve madde kullanım bozukluklarıdır. Birden fazla alanda şiddete maruz kalan kadınlarda ruhsal belirtiler daha ağırdır. Aile içi şiddet çeşitli nedenlerle gizli kalmaktadır. Kronik, tedaviye dirençli depresyon; yineleyici özkıyım düşünceleri, girişimleri; yaygın, açıklanamayan bedensel yakınmalar, ağrılar; dissosiyatif belirtiler; kabuslar, uyku bozuklukları aile içi şiddet olasılığını düşündürmelidir. Aile içi şiddet çocukların ruh sağlığını da olumsuz etkileyerek kuşaktan kuşağa aktarılır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddetin görünür kılınması, şiddetle ilgili farkındalığın arttırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik acil önlemler alınması, kadınların eğitim alması ve çalışma hayatına aktif katılımlarının sağlanması, kamusal destek sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Summary

  • Violence against women is an important health issue which seriously threatens women’s physical and mental health. The most common, yet the most hidden form of violence against women is domestic violence. Around one in every four women in Turkey are exposed to domestic violence. In this form of violence against women, physical violence is frequently accompanied by other types of violence. Mental diseases most widely observed on women who become subject to violence are post-traumatic stress disorder, major depressive disorder, anxiety disorders, somatization and substance use disorders. Women who are subject to violence in several areas suff er from more severe mental symptoms. Domestic violence is suppressed and hidden due to various reasons. Chronic, treatment resistant depression; recurring suicidal thoughts/attempts; frequent, unexplained physical complaints and pain; dissociative symptoms; nightmares and sleep disorders should suggest the possibility of domestic violence. Domestic violence is also transmitted from generation to generation by adversely aff ecting the mental health of children. In the struggle against violence against women, it is necessary to make violence visible, to raise awareness about violence, to take urgent measures to ensure gender equality, to ensure that women receive education and active participation in working life, and that public support systems should be developed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: kadına yönelik şiddet, ruh sağlığı, risk etkenleri
    EN: domestic violence against women, mental health, risk factors

Geliş Tarihi / Received Date
  • 20.11.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.03.2020