Yazar
Özge KARADAĞ ÇAMAN
Doç. Dr., Halk Sağlığı Uzmanı, Columbia Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi (CSD), New York (ORCID No 0000-0003-1372-1555)

Özet

  • Günümüzde dünyamızı küresel olarak etkileyen başlıca sorunlar arasında iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, COVID-19 pandemisi dahil salgınlar ve doğal afetler, antibiyotik direnci, sağlıksız kentleşme, fiziksel ve mental çevre kirliliği, güvenli su ve gıdaya erişimde sorunlar, silahlı çatışmalar ve insan eliyle yaratılan diğer afetler, yoksulluk, artan eşitsizlikler, ırkçılık ile damgalama ve ayrımcılığın diğer türleri, artan zorunlu göç, madde kötüye kullanım, teknoloji bağımlılığı, fiziksel aktivitenin azalması, obezite ve bulaşıcı olmayan hastalıkların artışı gibi konular yer almaktadır. Her biri yerel ve ülke düzeyinde olduğu kadar bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği ile yönetilmesi gereken bu sorunların tümünün toplum ruh sağlığı ile güçlü bağlantıları olmasına rağmen, bu bağlantılar çoğu zaman politika yapıcılar ve karar vericiler tarafından göz ardı edilmektedir. Oysa ki bütünsel bakış çerçevesinde ruh sağlığı, fiziksel ve sosyal sağlık ile birlikte sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır ve ruh sağlığının toplumsal ve küresel düzeyde korunması ve geliştirilmesi, bireylere yönelik ruh sağlığı hizmetleri ile ruh sağlığı insan gücü, ruh sağlığı hizmeti sunan kurumlar ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesinin yanısıra daha üst düzeyde ve çok sektörlü politikalar ve müdahaleler gerektirmektedir. Bu nedenle dünyada ülkelerin tümünü ilgilendiren küresel sağlık sorunlarının nedenleri, sonuçları ve çözümlerinde ruh sağlığının yerine ilişkin daha fazla bilimsel araştırmaya ve ruh sağlığı politikalarının toplumlar ve küresel düzeyde geliştirilmesi konusunda daha fazla savunuculuğa ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun yanında küresel sağlık sorunlarının çözümünde bütün ülkelere yol göstermesi hedefl enen “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” ve “Ottawa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi” gibi uluslararası kabul görmüş rehberlerin teoriden pratiğe dönüştürülerek ülkelerin mevzuat, politika ve hizmetlerine yansıması, toplumların ruh sağlığının geliştirilmesi açısından kilit rol oynamaktadır.

Summary

  • Climate change, decline in biodiversity, COVID-19 pandemic, epidemics and natural disasters, antibiotic resistance, rapid urbanization, physical and mental environment pollution, problems in access to safe water and food, armed confl icts and other man-made disasters, poverty, increasing inequalities, racism and other forms of discrimination, increase in forced migration, substance use disorders, technology addiction, decrease in physical activity, and increased prevalance of obesity and noncommunicable diseases are among the main global health challenges of today. All of these challenges, which need to be overcome with collaboration at the local, national, regional and global levels, are strongly linked to mental health; however, these linkages are usually overlooked by policy and decision makers despite the fact that the holistic approach emhasizes physical, mental and social components of health. Prevention of mental disorders and promotion of mental health at the population level require multisectoral policies and interventions at a higher level than mental health services provided at the individual level and beyond the health systems, institutions and human resources for mental health. Therefore, more research is needed about the links between mental health and causes, impacts and solutions of global health problems, and more advocacy is needed for mental heath policies at the community and global levels. In addition, converting theory into practice is critical for principles of international frameworks such as “Sustainable Development Goals” and “Ottawa Charter for Health Promotion” to be refl ected in each country’s policies, regulations and practices, and for promotion of mental health at the population level.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: küresel sağlık, toplum ruh sağlığı, tüm politikalarda sağlık, sağlığı geliştirme, sürdürülebilir kalkınma amaçları
    EN: global health, community mental health, health in all policies, health promotion, sustainable development goals

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.06.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 17.07.2020