Yazar
Hande ALBAYRAK
Dr. Arş. Gör., Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü (ORCID No: 0000-0002-2972-9490)

Özet

  • Bu makalede multi-disipliner yaklaşımla çalışmaların yürütüldüğü toplum ruh sağlığı alanında yer alan meslek gruplarından sosyal hizmet uzmanlarının temel yaklaşım ve uygulamalarının görünür kılınması amaçlanmıştır. Bu amaç, sosyal hizmet alanındaki literatür taramasının yanında, ruh sağlığı ile ilgili yasal düzenlemeler ve geliştirilen hizmet modelleri bağlamında derleme çalışması ile ele alınmıştır. Çalışmada, ruh sağlığı sorunlarının bireysel, sosyal, ekonomik, yapısal ve politik etkilerine ve sonuçlarına yönelik çok boyutlu çalışmalar, sosyal hizmet uzmanlarının sosyal model yaklaşımı ile irdelenmiştir. Ruh sağlığı alanındaki koruyucu, önleyici, iyileştirici, geliştirici ve güçlendirme uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları tartışılmıştır. Bunu yaparken toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin yapılanması ve bu yapılanma içerisinde sosyal hizmet uzmanlarının durumu hakkında bir çerçeve sunulmuştur. Çalışmanın sonuç bölümünde ise özellikle toplum ruh sağlığı alanında multi-disipliner çalışmalar kapsamında önerilere yer verilmiştir.

Summary

  • In this article, it is aimed to bring into view the basic approaches and practices of the social workers among the professionals in the field of community mental health with the multidisciplinary approach. This aim has been addressed by reviewing the social work in community mental health literature, legal regulations and developed service models. In this study, multi-dimensional studies of social workers about the individual, social, economic, structural and political eff ects and consequences of mental health problems are explained with the social model approach. In addition, the roles and responsibilities of social workers are discussed within the scope of protective, preventative, remedial, development and empowerment practices in the field of community mental health. In all these processes, the construction of community-based mental health services and the situation of social workers in this construction is revealed. In the conclusion part of the study, suggestions are presented within the scope of multidisciplinary studies, especially in the field of community mental health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: toplum ruh sağlığı, sosyal hizmet, sosyal hizmet uygulamaları, multidisipliner çalışma
    EN: community mental health, social work, social work practice, multidisciplinary work

Geliş Tarihi / Received Date
  • 19.02.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.06.2020