Yazar
Özlem ERDEN AKİ
Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. (ORCID No: 0000-0002-8452-9416)

Özet

  • Yaşlılık ve yaşlılığa ilişkin sorunlar tüm dünyada genellikle tıp alanının içinde ele alınmaktadır. Yaşlı bireyler homojen bir grup olarak kabul edilmekte, bu homojen gruba ilişkin sorunlar ve çözümler de dar bir bakış açısına mahkum edilmektedir. Yaşlılık, tam tersine farklılığın arttığı bir dönemdir ve yaşlılıktaki sorunlar her insan grubunda olduğu gibi sosyoekonomik düzeyle, cinsiyetle, ait olunan etnik grup gibi faktörlerle ilişkilidir. Yaşlı bireylerin ruh sağlığı ve ruhsal sorunlarının da bu faktörler göz önüne alınarak incelenmesi, bireysel çözümler yerine toplumcu bir bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir.

Summary

  • Old age and problems of elderly are generally discussed under the medical area in the whole world. Elderly are accepted as a homogenous group, and the problems of elderly and solutions to them are approached from a narrow perspective. Whereas old age is a period where the diff erences are accelerated, and the problems of this group are closely related to the factors such as socioeconomic level, gender, ethnicity etc as in the other age groups. The mental health of the geriatric age also should be discussed regarding these factors, and approached with a social perspective.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: yaşlılık, ruh sağlığı, sosyoekonomik düzey
    EN: elderly, mental health, socioeconomic level

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.02.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 01.07.2020