Yazar
Alâeddin ŞENEL
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim üyesi, Siyaset Bilimci, Çevirmen ve Yazar (ORCID No: 0000-0002-2836-7811)

Özet

  • Bu makale, insanın biyolojik ve kültürel evriminden yola çıkarak, bilgi edinme ve düşünme biçimlerinin tarihsel bağlamı içinde üniversitelerin, tıbbın ve bilimsel dünya görüşünün gelişimine odaklanmaktadır. Maddi yaşamın örgütlenme biçimiyle iç içe geçen bu tarihsel süreç, aynı zamanda, dinsel ve bilimsel düşünme biçimlerinin sınıfsal eşitsizlikler ve sömürüden kaynaklanan çatışmalı tarihini yansıtmaktadır. Bilimsel bilgi ve dünya görüşü, insanlığın kolektif emek birikimiyle yarattığı en önemli ve en güç elde edilen kazanımlardan biridir ve bu tarihsel kazanım karşısında gerek kapitalizmin gerekse de dinciliğin günümüzdeki saldırganlığının bir şansı bulunmamaktadır.      

Summary

  • A Debate on “İlim”, Science and Medicine in Current Universities through the Problematic History of Universities      Abstract: This article focuses on the development of universities, medicine and scientific worldview within the historical context of knowledge acquisition and thinking through the biological and cultural evolution of humanity. This historical process, interrelated with the organisation of material life, also reflects the contradictory history of religious and scientific ways of thinking arising from class inequalities and exploitation. The article shows that scientific knowledge and worldview are among the most important and most difficult gains created by the collective labour of humanity and claims that both capitalism and religious aggression today have no change against this historical gain.      

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: evrim, din, bilim, tıp tarihi, üniversite
    EN: evolution, religion, science, history of medicine, university

Geliş Tarihi / Received Date
  • 23.12.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 20.04.2020