Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof. Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (KODA) (ORCID No: 0000-0003-2259-5183)

Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi (ORCID No: 0000-0002-0983-4904)

Özet

  • Tarihin iki ayrı kesitinde DSÖ ve UNICEF, birinci basamak sağlık hizmetlerini konferans düzenleyerek tartışmaya açtı ve kendi pencerelerinden öneriler geliştirdi. Toplum ve Hekim Dergisi’nin bu dosyasında, söz konusu konferanslar ve yayımlanan bildirgeler yayımlandıkları dönemlerin tarihsel ve toplumsal özellikleriyle birlikte değerlendirilmektedir.

Summary

  • The WHO and UNICEF organized conferences on first step healthcare and services in two diff erent periods in the past, brought relevant issues to discussion and informed the public through declarations on suggestions that are shared by most countries. In this file of the journal Community and the Physician, these conferences and associated declarations are evaluated together with historical and social characteristics of their times..

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Alma-Ata, Astana, alternatif Astana,birinci basamak
    EN: Alma-Ata, Astana, alternative,first step

Geliş Tarihi / Received Date
  • 16.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.12.2020