Yazar
Ögür ÖZTÜRK
Doç. Dr., Bağımsız Araştırmacı (ORCID No: 0000-0002-8575-5677)

Özet

  • Günümüzde, dünya kapitalizminin büyük krizi bağlamında, yeni bir “refah devleti” yönünde öneriler getirilmektedir. Bu türden önerilerin başlıca referansı, İkinci Dünya Savaşı’nın sonundan 1970’li yılların ortalarına kadar süren “kapitalizmin altın çağı” denilen dönemdir. Yazıda, söz konusu dönemin refah devleti kurumlarının arka planı, genel olarak sosyal politikanın biçimlenme dinamikleri çerçevesinde, sınıf mücadeleleri, sermaye birikimi süreci ve kapitalist devletin etkinlikleri açısından incelenmiştir. Savunulan temel tez ise, emekçilerin kazanımlarının herhangi bir “refah devleti” ile değil, ancak emekçilerin siyasal iktidarı ile kalıcı hâle gelebileceğidir.

Summary

  • Today, within the context of the great crisis of world capitalism, proposals for a new “welfare state” are brought forward. The main reference of such proposals is the so–called “golden age of capitalism” that lasted from the end of World War II to the mid–1970s. In this paper, the background of the welfare state institutions of that period has been analysed within the general framework of the formation dynamics of social policy, and in terms of class struggles, the process of capital accumulation and the activities of the capitalist state. The basic argument advocated is that the achievements of laborers can become permanent, not by means of any “welfare state”, but only through the political rule of laborers.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: refah devleti, kapitalizm, sosyal politika
    EN: welfare state, capitalism, social policy

Geliş Tarihi / Received Date
  • 14.11.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.01.2020