Yazar
Kevser DURGUN
Arş. Gör.; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD . (ORCID No: 0000-0002-1513-6635)

Yazar
Sera ŞİMŞEK
Arş. Gör.; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. (ORCID No: 0000-0001-7760-4564)

Özet

  • Bu makalede Alma Ata’da belirlenen hedefl er eşitsizlikler, toplum katılımı, uygun teknolojinin kullanımı ve finansman başlıkları altında tartışılmış ve 1978’den günümüze doğru değişimleri incelenmiştir. Bu çerçevede literatür taranarak veriler üzerinden yıllara göre karşılaştırmalar yapılmış ve ilkeler açısından dünyadaki değişimler tanımlanmıştır. Alma Ata Bildirgesinin 40. yılında eşitsizliğin daha da derinleştiği görülmüştür.

Summary

  • In this article, the goals set in Alma Ata were discussed under the topics of inequalities, community participation, the use of appropriate technology, financing, and their changes from 1978 to the present were analyzed. The literature was scanned, comparisons were made over the data by years and changes in the world in terms of principles are defined. In conclusion 40 years after the Alma Ata Declaration inequality has been deepen.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: toplum katılımı, eşitsizlik, finansman, teknoloji
    EN: community participation, inequality, financing, technology

Geliş Tarihi / Received Date
  • 04.03.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 13.06.2020