Yazar
Tuğçe Zeynep ABALI AKGÜL
rş. Gör., Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi (ORCID No:0000-0001-9545-9495)

Özet

  • Bilgisayar ve internet kapasitelerindeki gelişim son yıllarda artan bir hızla ilerlemektedir. Hem bireyler hem de kurumlar bu gelişmeleri benimsemektedir. Bu çalışma kapsamında ise elektronikleşen birinci basamak sağlık hizmeti sistemi ele alınmaktadır. Aile Hekimliği Bilgi Sistemi pek bilinmeyen yapısı itibariyle anlaşılmaya, aynı zamanda mahremiyet, gözetim ve biyopolitika kavramları etrafında tartışılmaya çalışılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Aydın’da AHBS’yi kullanan ve sağlık bilgilerinin gözetimine katkı sağladığı düşünülen aile hekimleri ve ebe/hemşireler ile derinlemesine görüşmeler ve yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Saha çalışmasından elde edilen bilgilerden hareketle AHBS sistemi sayesinde modern iktidarın kendini sağlık üzerinden meşrulaştırmasının görünümleri tartışılmaya açılmıştır.

Summary

  • In recent years, the development of computer and internet capacities has been progressing at an increasing pace. Both individuals and institutions have been adopting these developments. Within the scope of this study, the electronicized primary health care system is discussed. The Family Healthcare Information System (FHCIS) has been tried to be understood not only by its unknown structure, but also by the concepts of privacy, surveillance and biopolitics. For this purpose, in-depth interviews and semi-structured interviews were conducted with family physicians and midwives / nurses who were using FHCIS in Aydın and were thought to contribute to the surveillance of health data. Based on the data collected from the fieldwork the article argues that modern power legitimizes itself via health-care system as it is apperent in the FHCIS.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: aile hekimliği bilgi sistemi, gözetim, veri gözetimi, mahremiyet, biyopolitika
    EN: family healthcare ınformation system (fhcıs), surveillance, dataveillance, privacy, bio-politics

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.10.2019

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 08.08.2020