Yazar
Mevsim DEMİR
Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (Orcid No: 0000-0001-5663-7113)

Yazar
İzzet DUYAR
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü (Orcid No: 0000-0002-4578-0528)

Özet

  • Çalıştırılan çocukların bedensel gelişimlerinin çalışma koşullarından nasıl etkilendiğini konu alan araştırmalar ağırlıklı olarak erkek çocuklar üzerinde gerçekleştirilmiş olup, kız çocuklarını bu açıdan ele alıp inceleyen çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu nedenle çalıştırılan kızların çalışma yaşamından ve koşullarından ne düzeyde etkilendiği yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı, çalışma koşullarının kız çocukların büyümeleri üzerindeki etkilerini erkeklerle karşılaştırmalı olarak ele alıp incelemektir. Araştırma, İstanbul’da farklı işkollarında çalışan ve yaşları 14-20 arasında değişen 231 çırağın incelenmesi suretiyle gerçekleştirilmiştir. Aynı yaş grubundan ve benzer sosyoekonomik özelliklere sahip 196 kız öğrenci de kontrol grubu olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Böylece araştırma kapsamında toplamda 427 çırak ve okul çocuğunun sosyodemografik ve antropometrik ölçüleri incelenmiştir. Çalışmada incelenen antropometrik değişkenler vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve beden kitle indeksidir (BKİ). Ulaşılan bulgular, çalışan çocukların vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve BKİ yönünden çalışmayan yaşıtlarının gerisinde kaldığını göstermektedir. Çalışan ve okula devam eden kız çocukları arasındaki büyüme farkı erkek çocuklar üzerinde yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmış ve kızlardaki değişkenliğin daha ileri boyutlarda olduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgular, çocuk emeğinin ortadan kaldırılması gereken toplumsal bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır.

Summary

  • Studies on how the physical growth and development of labouring children and adolescents are aff ected by working conditions have mainly been carried out on males, and studies that examine females from this perspective are extremely limited. For this reason, it is not known suff iciently to what extent females employed at early ages are aff ected by working life and conditions. Therefore, the aim of this study is to analyse the eff ects of working environment on the physical growth of female apprentices in comparison with male counterparts. This study was carried out by examining 231 female apprentices aged between 14-20 years working in diff erent sectors in Istanbul, Turkey. In addition, 196 female students from the same age group and with similar socioeconomic characteristics were included in the study as a control group. Thus, the sociodemographic and anthropometric measurements of a total of 427 apprentices and school children were examined within the scope of the study. The anthropometric variables examined in the study were body weight, stature, and body mass index (BMI). The findings show that labouring children and adolescents are behind their non-labouring peers in terms of body weight, stature, and BMI. The diff erence in growth parameters between labouring and females attending school was compared with the results of studies on males, and it was suggested that the variability in females was greater. These findings reveal that child labour is a social, cultural, and economic problem that needs to be eliminated.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: çocuk emeği, çocuk işçiliği, medikal antropoloji, büyüme ve gelişme, antropometri
    EN: child labour, female apprentices, medical anthropology, physical growth, anthropometry

Geliş Tarihi / Received Date
  • 25.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 19.01.2021