Yazar
Selim BADUR
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AB. Dalı (Emekli)

Özet

  • İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi, genel anlamda bilimin ve bilimsel çalışmaların önemini ve vazgeçilmezlik özelliğini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Göreceli olarak kısa sayılabilecek bir sürede etken SARS-CoV-2’nin çeşitli özellikleri, bildik virüslerden farklı davranışları, hastalığın patogenezi ayrıntıları ile ortaya konmuş; aşı ve tedavi araçları için yoğun çalışmalar başlamıştır. Süreç içinde bilimin doğasında var olan, “çelişkili” bulgular konusu gündeme gelmiş; değişen koşulların sonuçları nasıl etkileyebileceği, farklı fikir ve yaklaşımların nasıl oluştuğu tartışılır olmuştur. Bu bağlamda, bilimin değerini ve olmazsa olmaz özelliklerini, pandemi döneminde yaşananlardan örnekler vererek kısaca hatırlamak uygun olacaktır.             

Summary

  • The current pandemic period has once again reminded the importance and indispensability of science and scientific studies in general. In a relatively short period, details of the pathogenesis of the disease were revealed in conjunction with the various features of the agent SARS-CoV-2 and its particular behaviors differentiated from the other viruses. The intensive studies on vaccines and treatment tools have also begun. During this period, the subject of “contradictory” findings, which is inherent in science, came to the fore which triggered the discussion on how changing conditions can affect the results and how different ideas and approaches are formed. In this context, it would be appropriate to remember the value and indispensable features of science briefly by giving examples from pandemic period.       

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: SARS-CoV-2, COVID-19, bilim
    EN: SARS-CoV-2, COVID-19, science

Geliş Tarihi / Received Date
  • 21.09.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 24.03.2021