Yazar
Nuriye ORTAYLI
Halk Sağlığı Uzmanı

Özet

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İkinci Dünya Savaşından sonra küresel sağlık sorunlarına küresel cevapların geliştirilmesinin koordinasyonunu hedefleyerek kurulmuştur. Birleşmiş Milletler sistemi içindedir, ancak birçok ajansa göre üye ülkelerin doğrudan katılımına ve denetimine daha açıktır. Örgütün en yüksek ve karar verici organı, üye ülkelerin her birinin birer oy hakkına sahip olduğu, Dünya Sağlık Asamblesidir. Asamble, Sekretaryanın Genel Direktörünü seçer, örgütün yıllık planlarını, bütçesini gözden geçirir ve onaylar. DSÖ Sekretaryasının Genel Merkezi Cenevre’dedir, bunun dışında dünyanın altı bölgesinde, Bölge Ofisleri ve birçok ülkede Ülke Ofisleri vardır. DSÖ sağlıkla ilgili standartların ve normların belirlenmesinden, bunun için ülkeler arasında işbirliğini sağlamaktan, talep eden üye ülkelere sağlıkla ilgili alanlarda teknik danışmanlık vermekten sorumludur. Bazı özel durumlarda, sahada doğrudan hizmet örgütlenmesini de üstlenebilir, ama esas çalışma alanı bu değildir. DSÖ hemen bütün çalışma alanlarında çok geniş bir paydaş ağıyla işbirliği yapar, kurullarında ve karar verici organlarında dünyanın her altı bölgesinden, hem üst, hem orta ve alt gelir grubundaki ülkelerden, sivil toplumdan, akademiden, ulusal ve uluslararası STK’ların katılımını sağlamaya özen gösterir. 2020 yılının ilk günlerinde varlığından haberdar olunan yeni Korona virüse bağlı enfeksiyonun yol açtığı pandeminin, ilanına giden yolda ve sonrasında da bu sınırlar içinde davranmıştır. Üye ülkelerin, ve DSÖ’ye önemli ölçüde mali kaynak sağlayan bağışçıların, bazen birbirleriyle de çelişerek egemen olduğu bu çalışma tarzı DSÖ’ye küresel sağlık sorunlarıyla mücadele etmekte avantajlar sağlasa da bazı zorluklar da çıkarmaktadır.    

Summary

  • The World Health Organization (WHO) was founded following the Second World War with the mission of coordinating efforts to develop global responses to global health problems.  Though remaining within the United Nations system, the organization is more open to direct participation and supervision by member states relative to many other UN agencies. The highest decision-making body of the organization is the World Health Assembly  where each member country has one vote. The  Assembly appointselects the Director-General and reviews and endorses the annual plans and budget of the organization. The head office of the WHO Secretariat is located in Geneva; besides, the WHO has its Regional Offices in six geographical regions of the world as well as countrylocal offices in many countries. The mandate of the WHO includes setting health-related norms and standards, ensuring cooperation of countries in this regard, and extending health-related technical consultancy to member states upon their requestasking for it. Though it is not its main areaprincipal field of activity, the WHO may also undertake the task of direct service provisionly organizing services in the field under certain circumstancesin some special cases. The WHO engages in cooperation through a rather large network of stakeholders in almost all fields of activity and seeks to include, in its organs and decision-making bodies, representatives from all six regions, countries from low and high-income groups, civil society, the academy, and national and international NGOs CSOs. In declaration of the new The organization acted within  on its way to declare the new coronavirus infection as a pandemic the Organization followed the rules as described in International Health Regulationsin the early 2020 and afterwards. WHO works with many different stakeholders from its member states to donors, several international bodies, civil society etc. Responding to the needs and priorities of these very different stakeholders is a challenge as well as an opportunity: it helps WHO to be realistic but at the same time may slow down the speed of responses.  The need to balance priarities states and donors who make significant financial contribution to the organization  creates some difficulties as well despite some advantages in coping up with global health problems.              

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19, pandemi
    EN: World Health Organization, COVID-19, pandemic

Geliş Tarihi / Received Date
  • 07.12.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 22.03.2021