Yazar
Necati ÇITAK
Göğüs Cerrahi Uzm., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Özet

  • Bu derlemede COVID-19 ve bununla ilişkili ölüm orantılarının demografik ve sınıfsal faktörlere bağımlılığı toplumsal eşitsizliklerle ilgili yayımlanmış çalışmalarla birlikte irdelenmiştir. COVID-19 pandemisi küresel ölçekte tüm ülkelere neredeyse eşit dağılım gösterirken ülkeler içindeki sonuçları sınıfsal farklılıklar göstermektedir. COVID-19 hastalığına yakalanma ve buna bağlı ölüm sıklıklarının düşük gelirli sınıflarda yüksek gelirli sınıflara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Toplumsal eşitsizlik ile COVID-19 hastalığıyla ilişkili ölümler arasında güçlü pozitif korelasyon görülmektedir. Hane halkı geliri yüksek olan bölgelere göre en fazla ırksal / etnik azınlık orantısına sahip, en çok yoksulluk içinde yaşayan ve eğitim düzeyi en düşük olanların yaşadığı bölgelerde COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatış ve ölüm orantıları daha yüksektir. Bu koşullarda toplumsal eşitsizliklerin zamanla artacağı da kesindir. Toplumsal ve örgütsel/üretimsel değişimler uygulanmaz ise, eşitsizlikleri yaşamakta olanlar için çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkacaktır.    

Summary

  • In the present review, the dependence of COVID-19 and its related-death rates on demographic and class factors was investigated with the published studies about social inequalities. Although COVID-19 pandemic is distributed almost equally to all countries on a global scale, its results within countries show class differences. It has been observed that low-income communities have higher attack and related-death rates than high-income communities. There was a strong positive correlation between the social inequalities and COVID-19 related deaths. The cities, which has the highest proportion of racial/ethnic minorities, the most persons living in poverty, and the lowest levels of educational attainment had higher rates of hospitalization and death related to COVID-19 than the cities which had a higher household median income. It is certain that social inequalities will increase over time. If social and organizational/the relations of production changes are not implemented, much worse consequences will occur for those who had social inequalities.     

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, toplumsal eşitsizlik, yoksulluk, ölüm, çocuk
    EN: COVID-19, social inequality, poverty, death, child

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.06.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 17.03.2021