Yazar
Zeynep GAMBETTİ
Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (Emekli)

Özet

  • Bu yazıda siyasi iktidarların COVID-19 pandemisi ile mücadele etmek için kullandığı kısıt ve yasakların demokratik hak ve özgürlükler ile toplumsal eşitsizlikleri olumsuz etkileme potansiyeli ele alınacaktır. Temel sav, virüse karşı alınacak önlemleri alan iktidarların mahiyetinin gözden kaçmaması gerektiğidir. Neoliberal düzende iktidarlar sosyal devlet ilkesinden uzaklaşıp piyasa ve sermaye lehine karar vermektedirler. Emekçi ve düşük gelirliler biyopolitik stratejilerle güvencesizleştirilmiştir. Halk sağlığı öncelik olmaktan çıkmıştır. Önerilen pandemi politikalarının bu düzen içerisinde halk sağlığını aşan bazı amaçlar için kullanılması olasılığı mevcuttur. Yazı bu olasılıkları siyasi ve ekonomik olarak ikiye ayırdıktan sonra önce siyasi boyutu ele almaktadır. Burada biyopolitika kavramı açılarak COVID-19 krizinin hem toplumsal denetim, hem de kazanılmış hakların geriletilmesi tartışılacaktır. İkinci kısımda ise ekonomik eşitsizliklerin yanı sıra toplumsal cinsiyet ve kimlik gibi konularda COVID-19 pandemi yönetiminden kaynaklanan olumsuz koşullar irdelenecektir. 

Summary

  •  This article focuses on bans and constraints imposed by governments to combat the COVID-19 pandemic and aims to highlight the potentially negative effect of such measures on democratic rights, liberties and social inequalities. The main claim is that the assessment of such measures should take into account the nature of the political power determining them. Governments acting within the neoliberal order have distanced themselves from welfare state principles. Instead, political decision-making favors the market and capital. Working classes and low-income groups are being forced into precarity through biopolitical strategies. Public health is no longer a priority. It is highly probable that pandemic related measures will be used to pursue goals other than promoting public health. The article discusses this probability under two headings, starting first with the political implications of such measures and turning next to economic ones. The first part of the text examines the impact of the COVID-19 crisis on democratic backsliding and increased surveillance possibilities, taking the concept of biopolitics as the main axis of discussion. The second part looks not only at economic inequalities but also at gender and identity based imbalances generated by pandemic measures.                

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, otoriterleşme, denetim, eşitsizlik, neoliberalizm
    EN: Covid-19, authoritarianism, surveillance, inequality, neoliberalism

Geliş Tarihi / Received Date
  • 17.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.02.2021