Yazar
Öykü TURUNÇ
Dr., Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD,(ORCID No:0000-0001-5482-3908)

Özet

  • Orta Doğu ülkeleri arasında yüksek GSYH, gelişmiş teknoloji kullanımı ve zengin etnik altyapısı ile özel bir yeri olan İsrail, Covid-19 pandemisine hızlı ve erken cevap veren ülkelerden biridir. Covid-19 pandemisinin yönetiminde evrensel kapsayıcılığı sağlamayı amaçlayan Ulusal Sağlık Sigortası Yasası, güçlü birinci basamak altyapısı ve merkeziyetçi yönetim biçimi pandeminin ilk günlerinden aşılama seferberliğine kadar geçen sürede önemli ve kolaylaştırıcı bir rol oynamıştır. Halk sağlığı perspektifi ile değerlendirildiğinde, özellikli ve kırılgan gruplarda yüksek vaka sayıları ve düşük aşılanma oranları ile İsrail örneği, pandemi özelinde alınan sosyal yaşamı düzenleyen kararların kültürel kabul edilebilirliğinin önemini ve Covid-19 aşı hizmetine erişimde rol oynayan sağlıkta eşitsizliklerin genel başarının altında gizlenebileceğini göstermiştir.

Summary

  • Israel, which has a special place among the Middle East countries with its high GDP, advanced technology use, and rich ethnic infrastructure, is one of the countries that responded quickly and early to the Covid-19 pandemic. Strong primary care infrastructure, centralized management, and National Health Insurance Law -which aims to provide universal coverage- have played an important and facilitating role in the management of the Covid-19 pandemic, from the first days of the pandemic to the vaccination campaign. When evaluated from a public health perspective, the example of Israel, with a higher number of cases and low vaccination rates in special and vulnerable groups, has shown the importance of cultural acceptability of the decisions taken to regulate social life during the pandemic, and health inequities that play a role in accessing Covid-19 vaccine service can be hidden under the overall success.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Covid-19, İsrail, Sağlık Sistemi, Sağlık Politikası
    EN: Covid-19, Israel, Health System, Health Policy

Geliş Tarihi / Received Date
  • 02.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 13.06.2021