Yazar
Sevilcan Başak ÜNAL
Dr., Kırıkkale İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi(ORCID No:0000-0002-6832-8067)

Yazar
Cansu KÖSE
Dr., PhD öğrencisi, Kuzey Karolina Üniversitesi Tip Fakültesi (ORCID No:0000-0002-6832-8067)

Özet

  • Kanada’da Ocak 2020’den itibaren COVID-19 vakaları görülmüştür. Ülkenin sağlık sisteminin var olan sorunları ve ülkedeki ekonomik ve sosyal eşitsizlikler pandemi süresince daha da belirginleşmiş, yüksek enfeksiyon ve ölüm sayılarına neden olmuştur. Ülke yönetiminin, COVID-19 tehlikesini tanımak ve koruyucu önlemleri almakta geç davranması, test ve kişisel koruyucu ekipman yetersizlikleri ile uzun dönemli bakımevlerindeki yapısal sorunlar, sağlık çalışanları arasında ve bakımevlerinde yüksek enfeksiyon oranları ile sonuçlanmıştır. Pandeminin ilerleyen aylarında güçlü epidemiyolojik kontrol çalışmaları uygulanmış ve vatandaşların da bu çalışmalara uyumunun yüksek olması ile erken dönemlere kıyasla pandemi kontrol altına alınabilmiştir.

Summary

  • COVID-19 cases first appeared in Canada in January, 2020. Underlying problems of existing health system and economic and social inequities have become more evident and moreover, high infection rates and COVID-19 related deaths were observed in these backgrounds. Delays of facing COVID-19 realities and taking measures by the authorities, lacking of tests and personal protective equipment, structural problems in long-term care homes gave rise to high infection rates among health workers and in nursing homes. In the following months of the pandemic, strong epidemiological controls were applied and the pandemic could be kept under control compared to the early periods with the high compliance of the citizens to these measures.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Kanada, COVID-19, pandemi, halk sağlığı
    EN: Canada, COVID-19, pandemic, public health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 12.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 17.06.2021