Yazar
Meltem ÇÖL
Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD(ORCID No:0000-0001-7089-1644)

Özet

  • COVID-19 pandemisinde İtalya, Avrupa’da ilk vakaların görüldüğü ülke olmuş ve salgın ciddi boyutlara ulaşmıştır. Sağlıkta reform uygulamalarının sonucu olarak benzer sorunları olan sağlık sistemlerinin, bu pandemiye verdiği yanıt önemlidir. İtalya sağlık sistemi, merkezi olmayan bölgesel tabanlı bir hizmet ile karakterize, büyük ölçüde vergilerle finanse edilen kapsayıcı bir ulusal sağlık sistemidir. İtalya, doğumda beklenen yaşam süresi ve diğer sağlık göstergeleri açısından AB ülkeleri ortalamasından daha iyidir. Buna karşılık sağlık harcamaları ve kişi başına düşen hastane yatak sayısı Avrupa Birliği (AB) ortalamasının altındadır.İtalya’da COVID-19 vakalarının görülmesinden sonra hızlı bir yükselişle Mart sonunda en yüksek vaka sayısına ulaşılmış, Nisan’dan sonra vaka sayıları azalmış, Ağustos sonu itibarıyle 2. dalga başlamıştır. İtalya’da vakaların başlamasıyla birlikte alınan önlemler yaklaşık 1 ay sonra kapanma uygulamalarıyla sürdürülmüştür. Toplum için mali ve psikolojik destek sistemleri uygulanmıştır. Bilim kurulu oluşturulmuş, toplumun bilgilendirilmesi sağlanmış, veri paylaşımı şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Vakaların yönetiminde 1. basamakta genel pratisyenler ve oluşturulan yeni mekanizmalar önemli rol oynamıştır. Ancak, vakaların hızla artışı sonucunda hastane ve yoğun bakım kapasitelerinin zorlanması ve sağlık çalışanlarının yüksek oranda enfekte olması gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar üzerinde sistemin desantralize olması, yatak sayısı ve sağlık çalışanları sayısının yetersiz kalması, salgının erken başlaması, etkili önlemlerde gecikilmiş olması, toplumun yaş yapısı, kronik hastalıkların yüksekliği, test politikaları, sosyal yaşam özellikleri yanısıra pandemi sırasında hastaneciliğin ön planda tutularak planlama eksikliği yaşanması gibi faktörler etkili olmuştur.Salgın sürecinde hızla çeşitli çözüm yolları geliştirilmesine karşılık, İtalya’da sağlık sisteminin gözden geçirilmesi ve kalıcı çözümler üretilmesi uygun olacaktır.

Summary

  • In the COVID-19 pandemic, Italy was the first country in Europe where cases were seen and the epidemic reached serious dimensions. The response of health systems to this pandemic with similar problems as a result of health reform practices is important. Throughout the COVID-19 pandemic, the inclusive national health system in Italy is characterized by a decentralized regional-based service financed largely by taxes. Italy performs better than the average of European Union (EU) countries in terms of life expectancy at birth and other health indicators. On the other hand, health expenditures and the number of hospital beds per person are below the EU average. After the start of COVID-19 cases, the highest number of cases was reached at the end of March due to a rapid increase, followed by the decrease in the number of cases after April and the 2nd wave started as of the end of August. The measures taken with the onset of the cases in Italy were continued with lockdown practices approximately 1 month later. Financial and psychological support systems have been implemented for the community. A scientific board was established, the society was informed, and data sharing was carried out in a transparent manner. General practitioners and new mechanisms created in primary health care have played an important role in the management of cases. However, problems such as the difficulties in hospital and intensive care capacities and the high rate of infection of healthcare workers have emerged because of the rapid increase in cases. Among the factors affecting these results are the decentralization of the system, insufficiency of the number of beds and the number of healthcare professionals, early onset of the epidemic, delay in effective measures, age structure of the society, high level of chronic diseases, testing policies, social life characteristics, as well as lack of planning with hospital care being prioritized during the pandemic. Despite the rapid development of various solutions during the epidemic process, it would be appropriate to produce permanent solutions by reviewing the health system in Italy.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, İtalya, pandemi, sağlık sistemi
    EN: COVID-19, Italy, pandemic, health system

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 05.04.2021