Yazar
Didem DAYMAZ
Dr., Öğrt. Üyesi, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı(ORCID No: 0000-0001-5712-2082)

Özet

  • Bu çalışmada, Pakistan sağlık sisteminin COVID-19 salgınına verdiği yanıt incelenmektedir. Pakistan’ta sağlık hizmeti sunumu; kamu ve özel sektörden oluşmakta ve üç basamaklı sağlık hizmet modeli ve bir dizi halk sağlığı uygulaması şeklinde yürütülmektedir. Sağlık sistemi finansmanı her biri farklı yapılar içeren bazı hükümet ya da yarı hükümet kuruluşları tarafından sağlanmakta olup, toplam nüfusun yaklaşık %10,0’unun sigorta kapsamında olduğu görülmektedir. Pakistan’da COVID-19 pandemi süreci “Ulusal Sağlık Hizmetleri Mevzuat ve Koordinasyon Bakanlığı” tarafından yönetilmektedir. COVID-19 pandemisine dair veriler resmi web sayfasından günlük olarak paylaşılmaktadır. Pakistan’da ilk vaka 26 Şubat’ta, Karaçi ilinde tespit edilmiştir. COVID-19’a yönelik Pakistan yönetimi tarafından ilk resmi yazı 28 Ocakta 2020’de, “Pakistan Ulusal COVID-19 Eylem Planı” ise Mart ayında yayımlanmıştır. Ülkede vakaların özellikle Nisan ayı ortası itibarıyla arttığı, 1 Temmuz itibarıyla en yoğun vaka görülen ayın Haziran olduğu görülmektedir. COVID-19 salgını ilan edildikten sonra, Pakistan Hükümeti COVID-19 ile mücadele kapsamında bir dizi önlem almıştır. Ancak test kapasitesinin sınırlı olması, kişisel koruyucu donanım tedariğindeki yetersizlikler, sağlık tesislerinde enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarındaki aksaklıklar pandemi sürecinde tespit edilen sorunlardan bazılarıdır. Uluslararası kuruluşların, enstitülerin ve meslek örgütlerinin de desteğiyle mevcut sorunları gidermeye yönelik kampanyalar başlatılmış, sağlık hizmetlerini iyileştirmeye yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca halkı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmüştür.

Summary

  • This study examines the response of the Pakistan healthcare system to the COVID-19 pandemic. The health care delivery system in Pakistan consists of public and private sectors. Pakistan provides healthcare through a three-tiered healthcare delivery system and a range of public health interventions. Health system is financed by some government or semi-government organizations, each with different structures. It is seen that approximately 10.0% of the population is covered by insurance. COVID-19 pandemic process in Pakistan is managed by the “Ministry of National Health Services Regulations and Coordination” . Daily reports and updates about the COVID-19 Pandemic in Pakistan is shared on the official website. The first case of coronavirus was reported from Karachi on February 26. The first official letter for COVID-19 disease was published on January 28 2020, and the National Action Plan for COVID-19 was published in March by the Government of Pakistan. It is observed that the cases in the country increased especially as of mid-April, and the month with the highest number of cases as of July 1 was June. After declaration of the COVID-19 pandemic Pakistan government took several measures to cope with COVID-19, but some problems identified during the pandemic process, such as limited test capacity, inadequacy in the supply of personal protective equipment, lack of infection prevention and control practices of health facilities. With the support of international organizations, institutes and professional organizations, campaigns have been initiated to address existing problems, and healthcare services have been improved and regulated. In addition, studies have been carried out to inform the public about COVID-19.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Pakistan, COVID-19, sağlık sistemi
    EN: Pakistan. COVID-19, health system

Geliş Tarihi / Received Date
  • 29.11.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 02.06.2021