Yazar
İshak PEYNİRCİ
Uzm. Dr. Halk Sağlığı Umanı(ORCID No: 0000-0001-5691-3720)

Özet

  • Doksanlı yıllardan sonra tüm sosyal sistemleri dönüştürülen Bulgaristan’da, sağlık sistemi de uluslararası programlar ile çizilen yolda, bilinen değişime uğratılmıştır. Yürürlüğe girdiği 1999 yılından günümüze kadar, 50’den fazla kez yeniden düzenlemeye uğrayan Sağlık Hizmeti Kuruluşları Yasası, güncel verilere göre sağlığın ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktan uzaktır. Sağlık hizmeti için ayrılan kaynakların büyük bölümünün hastanelere yönlendirilmesi, birinci basamakta sunulan hizmetlerin kısıtlılığı nedeniyle talebin hastanelere kayması ve sistemin finansmanın yarısına yakınının cepten ödemelerden sağlanması gibi özellikler Bulgaristan’da sağlık sisteminin en önemli sorunları olarak görülmektedir. Bu yazıda, Bulgaristan’ın sağlık göstergeleri değerlendirilmiş; sağlık hizmetlerinin organizasyonu, finansmanı ve sunumu açıklanmış ve COVID-19 pandemisi sürecinde tıbbi ve tıbbi olmayan önlemlerin etkinliğine ilişkin veriler incelenmiştir. 

Summary

  • In Bulgaria, where all social systems have been transformed after the nineties, the health system has undergone a dramatic change by proceeding on the path drawn by international programs. According to current data, The Health Care Establishments Act, which has been rearranged more than 50 times since it came into effect in 1999, is far from offering the improvement of health and health services. Situations such as directing most of the resources allocated for health care to hospitals, shifting of the demand to hospitals due to the limited services provided in primary care and providing almost half of the financing of the system from out-of-pocket payments are seen as the most important problems of the health system in Bulgaria. In this article, Bulgaria’s health indicators were evaluated; the organization, financing and delivery of health services were explained and data on the effectiveness of medical and non-medical measures during the COVID-19 pandemic process were assessed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık sistemleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, COVID-19 pandemisi
    EN: Health systems, primary health care, COVID-19 pandemic

Geliş Tarihi / Received Date
  • 15.01.2021

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.07.2021