Yazar
Özge YAVUZ SARI
Dr. Öğr. Gör.Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı(ORCID No: 0000-0002-9762-6354)

Özet

  • Finlandiya sağlık sistemi, birinci basamak hizmetlerinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha geniş bir kapsama sahip olduğu ve hizmet sunumunun desantralize bir yaklaşımla yerel yönetimler tarafından yürütüldüğü bir yapıya sahiptir. Ülkede, Ocak 2020 sonunda ilk koronavirüs vakasının görülmesi ile birlikte hızla pek çok tedbir ve kısıtlama kararı alınmış, bu kararların bir kısmı mevcut pandemi planları ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca gerçekleştirilirken, bir kısmı acil durum yetkileri kapsamında uygulamaya konulmuştur. Zaman içerisinde, kısıtlayıcı tedbirler kontrollü olarak gevşetilerek çalışmaların test, izlem, izolasyon ve tedaviye odaklandığı hibrit bir yaklaşım benimsenmiştir. Maske kullanım önerileri ve bilgi paylaşımı konusunda ilk haftalarda yaşanan sorunlar açık bir iletişim yaklaşımı izlenmesi ile birlikte aşılmış, toplumun büyük çoğunluğunun sürece katılımı ve uyumu sağlanmıştır. Ülkenin pandemi sürecinin yönetiminde diğer birçok Avrupa Birliği ülkesi ve Kuzey Avrupa ülkesinden daha başarılı bir sonuç elde etmesinde, güçlü bir birinci basamak altyapısının, erken dönemde alınan tedbirlerin ve etkili bir salgın iletişimi stratejisinin etkili olduğu düşünülmektedir.

Summary

  • The Finnish health system has a decentralized structure in which service delivery is carried out by local governments and primary care services have a wider scope compared to other European countries. After the first coronavirus case was seen in the country at the end of January, many measures and restrictions were taken rapidly, some of which were made in accordance with the existing pandemic plans and the Infectious Diseases Law, while some were put into practice within the scope of emergency powers. Over time, a hybrid approach has been adopted, with restrictive measures relaxed in a controlled way and following an approach focused on testing, monitoring, isolation, and treatment. The problems experienced in the first weeks regarding mask recommendations and information sharing were overcome with an open communication approach, and the participation of the majority of the society was ensured. A strong primary health care infrastructure, the measures taken in the early weeks of the pandemic, and an effective outbreak communication strategy are considered as the main drivers of their success in the pandemic management compared to the many other European Union and Northern European countries.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Finlandiya, sağlık sistemi, COVID-19
    EN: Finland, health system, COVID-19

Geliş Tarihi / Received Date
  • 01.12.2020

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 18.06.2021