Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof.,Dr., Kocaeli Dayanışma Akademisi (Orcid no: 0000-0002-7967-1354)

Özet

  • Bu çalışmanın amacı, Toplum ve Hekim Dergisi’nde, 9 sayı olarak yayımlanan “COVID-19 Pandemisinde Sağlık Sistemleri” konulu dosyasında yer alan 43 ülke ile birlikte, Türkiye’yi sağlık sistemleri üzerinden karşılaştırarak değerlendirmektir. Pandemi öncesinde SARS ve/veya MERS salgın deneyimi olan ülkelerde, hazırlık aşamasından başlayarak pandemiyle mücadelenin ilk aşamasında, olumlu yönde gelişmelerin varlığı dikkat çekicidir. Bununla birlikte, söz konusu olumluluğun zaman içinde ortadan kalktığı görülmüştür. Ülke örnekleri arasında Küba dışında tüm ülkelerde, 2010 yılına kadar yaşama geçirilen “sağlık reformu” uygulaması nedeniyle, ülkelerin sağlık sistemleri arasında önemli farklılıklar kalmamıştır. Söz konusu durum nedeniyle, COVID-19 pandemisiyle mücadelede çok sayıda ülkede sağlık sistemlerinin yeri ve işlevi büyük benzerlik göstermiştir. Pandeminin özellikle 2020 yılından sonraki seyrinde, ülkeler arasındaki farklılığın, ülkelerin gelir düzeylerindeki farklılıklar açısından daha belirgin bir paralellik gösterdiği izlenmiştir. Bu dönemde, ülkeler arasında ve ülke içinde sınıflar/katmanlar arasında pandemi öncesinde de var olan eşitsizliklerin daha da derinleştiği ile ilgili bulgulara sıklıkla rastlanmıştır.

Summary

  • : The aim of this work is to make a comparative assessment in regard to existing health systems in Turkey and 43 countries covered by the file “Health Systems in COVID-19 Pandemic” published in 9 issues of the journal “Community and Physician.” It is worth noting that countries that had their experiences in SARS and/or MERS outbreaks prior to the pandemic could enjoy positive developments at the initial stage of the combat against the pandemic. However, this positive trend was then disappeared later in the course of time. With the exception of Cuba, there remained no significant difference between the health systems of countries as a result of “health reforms” implemented up to 2010. Consequently, the place and function of health systems in combating the pandemic was similar across countries. During the course of the pandemic after 2020 in particular, differences between countries turned out to run more clearly parallel to differences between their levels of income. In this more recent period, we see more findings indicating the further deepening of pre-pandemic inequalities already existing between classes/social layers

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19 pandemisi, sağlık sistemleri, ülkeler
    EN: COVID-19 pandemic, health systems, countries

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.08.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 12.08.2022