Yazar
Zeynep Sedef VAROL
Uzm Dr. Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No: 0000-0002-6724-1488)

Özet

  • Birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı için en temel ve etkili sağlık hizmetleridir. Hapishanelerde ise mahpusların sağlık hizmeti ihtiyacı duyduklarında ilk ve tek başvuru yeri çoğunlukla birinci basamak sağlık hizmetleridir. Mahpuslar genel toplumdan daha fazla sağlık sorununa sahiptir. Genel topluma sunulan birinci basamak sağlık hizmetlerinin yanında hapishanelerdeki sağlık hizmetlerinin özellikli bir topluma ve şartlara göre farklılık gösteren yanları vardır. Dolayısıyla hapishanelerde birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütüncül ve multidisipliner bir şekilde yürütülmesi için uluslararası standartlar oluşturulmuştur. Bu makalede bu standartlar çerçevesinde dünya ve Türkiye’de hapishanalerde birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirilecektir.

Summary

  • The most fundamental and efficient healthcare services for public health are primary care services. In prisons, primary health care services are frequently the first and only point of contact for inmates who require medical attention. Health issues are more prevalent among prisoners than the general public. In addition to the basic medical treatment provided to the general public, prison health services include elements that vary depending on the society and conditions. In order to deliver primary health care services in prisons in a comprehensive and multidisciplinary manner, international guidelines have been established. In this essay, the provision of primary healthcare in Turkish and international prisons will be assessed against these benchmarks.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: birinci basamak sağlık hizmeti, hapishane, mahpus sağlığı
    EN: primary health care, prison, inmate health

Geliş Tarihi / Received Date
  • 19.09.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.11.2022