Yazar
Neşe YILMAZ
Dr.Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi, Yabancı Uyruklular Polikliniği Hekimi. (ORCID No: 0000-0001-5447-1762)

Özet

  • Bu yazı, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından H tipi bir hapishaneye görevlendirilen bir hekimin sağlık hizmet sunumuyla ilgili gözlem ve değerlendirmelerini içermektedir. Görevlendirme, Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında yapılan değişikliklerle hapishane koşullarını ve sağlık sorunlarını bilme durumu gözetilmeden yapılmış, görev alan hekime mahpusların sağlık durumu ve sağlık hizmet gereksinimleriyle ilgili bir bilgilendirme yapılmamış, diğer sağlık çalışanlarının yokluğunda revir gardiyanlarıyla hizmet sunmaya zorlanmıştır. 900 mahpusun kaldığı bu hapishanede, sağlık hizmetlerinin hangi koşullarda, nasıl sunulduğu ve yaşanan sorunlar yanında iyi hekimlik etik kural ve ilkelerine uyarak çalışabilmek için yaşadığı zorluklar da paylaşılmıştır.

Summary

  • This article includes the observations and evaluations on health services by a physician assigned to an H-type prison by the Community Health Center. The assignment was arranged without the necessary knowledge required by the Health Transformation Program on the conditions of prisons and particular health problems, and the physician on duty was not informed about the health status and health care needs of the detainees, and he was forced to provide services with the infirmary guards in the absence of other health workers. In this prison, where 900 prisoners are kept, under what conditions and how the health services are provided and the problems experienced during these processes are shared as well as the difficulties experienced in order to work in accordance with the ethical rules and principles of good medicine.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Cezaevi hekimi, hapishanelerdeki sağlık hizmetleri, mahkumların sağlığı
    EN: prison doctor, healthcare services in prisons, health of prisoners

Geliş Tarihi / Received Date
  • 05.07.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 25.11.2022