Yazar
Ekin Emek BERBER
M.Sc., İnsan Hakları Derneği, Koordinatör (ORCID No: 0000-0003-4593-3085)

Yazar
Günizi SATAR
Av.,LLM, İnsan Hakları Derneği(ORCID No: 0000-0002-5283-0079)

Özet

  • Toplumsal cinsiyet hassasiyetini dikkate almaksızın tesis edilen Türkiye hapishanelerinde COVID-19 pandemisi ve pandemi tedbirleri özellikle kadın mahpusların hâlihazırda yaşamakta oldukları hak ihlallerini ağırlaştırdı. Pandemi döneminde hapishanelerde sağlığa ve çeşitli sağlık ürünlerine erişimin zorlaştığı, işkence ve kötü muamele yasağı ihlallerinin arttığı görüldü. Ayrıca çocuklarıyla birlikte tutulan kadın mahpusların pandemiden çok daha fazla etkilendiği gözlemlendi.

Summary

  • The COVID-19 pandemic and pandemic measures in Turkish prisons, which were established far from gender sensitivity, aggravated rights violations that women prisoners have already been facing. During the pandemic, it was observed that access to health and various health products became even more difficult in prisons, and the number of violations of the prohibition of torture and ill-treatment increased. Further, it was observed that women prisoners held with their children were affected much more by the pandemic.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: COVID-19, kadın mahpuslar, sağlık hakkı, hapishaneler
    EN: COVID-19, female prisoners, right to health, prisons

Geliş Tarihi / Received Date
  • 18.06.2022

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 09.09.2022