Yazar
Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü
TTB Etik Kurulu Görüşü (24.09.2018) https://www.ttb.org.tr/makale_goster.php?Guid=cca66a7e-bff9-11e8-bd56-00aa55ab5dcd

Özet

  • Özgürlüğünden yoksun bırakılmış olanların özgür bireylerden farklılaşmış sağlık hizmetlerine gereksinimleri vardır. Çünkü, alıkonulan mekanların fiziksel özelliklerinin yanı sıra, beslenme ve tıbbi bakım yetersizlikleri vb. faktörler birçok hastalığın oluşumunu ve yayılmasını kolaylaştırmaktadır. TTB Etik Kurulu’nun hazırladığı ve 24 Eylül 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan görüş metni hem konunun özelliklerini ve önemini vurgulamakta hem de bu konuda hekimlere düşen ödevler tanımlamaktadır. Bu çalışma, Kasım 2019’da gerçekleştirilen TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde kabul edilen “Özgürlüğünden Yosun Bırakılan Bireylere İlişkin Bildirge”nin hazırlanmasına temel kaynak oluşturmuştur.

Summary

  • The health service requirement of individuals deprived of their freedom differentiates from free individuals. This is because both the physical characteristics of spaces of incarceration and factors such as the inadequacy of nutrition and medical health facilitate the emergence and spreading of many diseases. The opinion document prepared by the Turkish Medical Association’s (TTB/TMA) Ethics Committee and made public on 24 September 2018, both emphasizes the main aspects and importance of this subject and outlines the duties that befall physicians in this regard. This study also formed the main departure point for the “Declaration on Individuals Deprived of their Freedom”, which was accepted at the TTB/TMA Extraordinary 71st Major Congress held in November 2019.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Özgürlük, yoksun bırakılma, etik, TTB
    EN: Freedom, deprivation, ethics, TMA

Geliş Tarihi / Received Date
  • 24.09.2018

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 14.12.2022