Yazar
Aydın ÇUBUKÇU
Gazeteci., Yazar (ORCID No:0009-0002-4259-9966)

Özet

  • Bu yazıda, neo-liberalizmin ideolojik veçhesi olarak postmodernizm ve Türkiye’nin neolibelarizme eklemlenme sürecindeki etkisi ele alınmıştır. “Küreselleşme” sürecinin ideolojik olarak postmodern düşünceyle nasıl var edildiği ve Türkiye’nin küreselleşmeye eklemlenmesi sürecinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin rolünün yanı sıra, AKP’nin hükümet olması sürecinde ve sonrasında “liberal solcu” aydınların postmodern ideolojinin araçları üzerinden rolü ele alınmıştır. Yanı sıra, AKP’nin 2015 genel seçimleri sonrasında yolunu tamamen “liberal solcu” aydınlardan ayırmasına karşın, Türkiye’nin küreselleşmedeki yeri ve kendisine tanımlanmış ödevler/görevler açısından herhangi bir aksaklık yaşanmadan işlevine devam ettiği ortaya konmuştur.

Summary

  • In this article, postmodernism as the ideological aspect of neo-liberalism and its effect on Turkey’s integration process with neoliberalism are discussed. How the “globalization” process was ideologically created by postmodern thought and the role of the “liberal leftist” intellectuals through the tools of postmodern ideology, in addition to the role of the Justice and Development Party (AKP) in the process of Turkey’s integration into globalization, during and after the AKP’s government. It is discussed. In addition, it has been revealed that although the AKP completely separated its path from the “liberal leftist” intellectuals after the 2015 general elections, it continued to function without any disruption in terms of Turkey’s place in globalization and the duties/duties defined for it.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 03.02.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 27.02.2023