Yazar
Kayıhan PALA
Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.(ORCID No: 0000-0002-0983-4904)

Özet

  • Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) adı verilen neoliberal sağlık reformları doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’nın örgüt yapısı ve işlevlerinde önemli değişiklikler yapıldı. Bu yazıda söz konusu değişiklikler zaman akışı içerisinde ve Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamaktan çekilmesi, ikinci ve üçüncü basamaktan çekilmesi, taşeronlaştırma, Refik Saydam Hıfzıssıhha Okulu’nun yapısındaki değişim ve flagship kursları bağlamında ele alınmaktadır. Yazıda ayrıca 2017 yılında yapılan yeni düzenlemenin neoliberal sağlık reformlarından vazgeçmek veya bir geri dönüş olup olmadığı da tartışılmaktadır.

Summary

  • Since the Justice and Development Party (AKP) came to power in 2002, significant changes have been made in the organizational structure and functions of the Ministry of Health in line with neoliberal health reforms called the Health Transformation Program. In this article, these changes are discussed in the course of time and in the context of the withdrawal of the Ministry of Health from primary care, withdrawal from secondary and tertiary care, subcontracting, change in the structure of Refik Saydam Sanitation School and flagship courses. The article also discusses whether the new regulation made in 2017 is a reversal or abandonment of neoliberal health reforms.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık Bakanlığı, neoliberal sağlık reformları, Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP.
    EN: Ministry of Health, neoliberal health reforms, Justice and Development Party, Türkiye.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 07.01.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 10.02.2023