Yazar
Raşit TÜKEL
Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. (ORCID No:0000-0001-9421-4541)

Özet

  • Sağlıkta Dönüşüm Programı içinde hayata geçirilen, performansa dayalı ek ödeme sisteminin de içinde yer aldığı döner sermayeli sağlık işletmeleri modelinde, eğitim ve araştırma hastaneleri bir hizmet hastanesi gibi çalışmaya başlamıştır. Bu süreç, eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim ve araştırma faaliyetlerine yeterli zaman ayrılamaması nedeniyle en çok da uzmanlık eğitimini olumsuz etkilemiştir. Eğitim ve araştırma hastanelerinin büyük bir çoğunluğunu birlikte kullanım protokolleri ile bünyesine alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yükseköğretim Kanunu’na göre faaliyet gösteren devlet üniversitelerinden farklı bir kurumsal yapılanmaya sahiptir. Bir devlet üniversitesi olarak tanımlanmış olmasına karşın, Sağlık Bakan Yardımcısının içinde yer aldığı bir mütevelli heyeti tarafından yönetilmekte, üniversiteye tahsis edilen akademik kadrolara kimin atanacağı da dahil olmak üzere akademik örgütlenme konusundaki kararları mütevelli heyeti vermektedir. Üniversite kavramının değersizleştirildiği ve içinin boşaltıldığı bu yeni yapılanma, üniversitelerin özerk olması gerekliliğine aykırı ve kabul edilemez bir durumdur. Tüm eğitim ve araştırma hastanelerinin üniversite hastanesine dönüştürüldüğü bu model, ne akademik olarak özerk, bilimsel olarak özgür bir üniversite yapılanması ne de çağdaş, bilimsel bir tıp ve uzmanlık eğitimi örgütlenmesiyle örtüşmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, siyasi iktidarın gölgesinden çıkartılıp üniversite olmanın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca, eğitim ve araştırma hastanelerinde performansa dayalı ek ödeme sisteminin terkedilmesi ve eğitim, araştırma ve nitelikli sağlık hizmeti sunumuna öncelik verilmesi ivedilikle gerçekleştirilmesi gereken hedefler olarak ön plana çıkmaktadır.

Summary

  • In the model of revolving funded health enterprises, implemented within the Health Transformation Program and including the performancebased supplementary payment system, training and research hospitals started to work like service hospitals. This process had a negative impact on specialty training the most, as there was not enough time to be allocated to training and research activities in these hospitals. The University of Health Sciences, which incorporates the majority of training and research hospitals with joint use protocols, has a different institutional structure than state universities operating in accordance with the Higher Education Law. Although it is defined as a state university, it is managed by a board of trustees including the Deputy Minister of Health, and the board of trustees makes decisions on academic organization, including who will be appointed to the academic staff allocated to the university. This new restructuring, in which the concept of the university has been devalued and emptied, is against the requirement for universities to be autonomous and is unacceptable. This model, in which all training and research hospitals are transformed into university hospitals, does not coincide with either an academically autonomous, scientifically free university structure or a modern, scientific organization of undergraduate medical education and specialty training. The University of Health Sciences should be removed from the shadow of political power and restructured according to the requirements of being a university. And also, abandoning the performance-based supplementary payment system and giving priority to education, research, and quality health service provision in training and research hospitals stand in front as targets that must be realized immediately.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Uzmanlık eğitimi, performansa dayalı ek ödeme istemi, birlikte kullanım protokolleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
    EN: Speciality training, performance-based supplementary payment system, joint use protocols, University of Health Sciences

Geliş Tarihi / Received Date
  • 27.01.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 06.02.2023