Yazar
Özgür MÜFTÜOĞLU
Gazeteci,Yazar. (ORCID No:0000-0002-6723-1829)

Özet

  • Yüz yıllık Cumhuriyet’in beşte birlik bölümüne tekabül eden iktidarı süresince Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) darbe dönemleri ve tek partili yıllar dışında ekonomik, siyasal ve sosyal etkisi en güçlü dönüşümün uygulayıcısı olmuştur. AKP’yi iktidara taşıyan süreç, kapitalizmin dönemsel ihtiyaçlarından ayrı düşünülemeyeceği gibi AKP’nin 20 yıllık iktidarında gerçekleştirmeye çalıştığı dönüşüm de kapitalist sistemde belirleyici olan sermaye birikim rejiminin ihtiyaç duyduğu yeniden yapılanma sürecinden ayrı düşünülemez. Bu yeniden yapılandırmayı sınıflar arası güç dengelerini değiştirmeden gerçekleştirmek mümkün değildir. AKP iktidarının ömrünün dünyada başka bir örneği olmadığı kadar uzun sürmesi, hem farklı fraksiyonlarıyla birlikte sermayeyi ve kapitalizme yön veren uluslararası kurumları hem de emekçi kesimleri; AB üyelik süreci, İslamcılık, milliyetçilik ya da doğrudan baskı ve şiddet araçlarını kullanarak ikna edebilme kabiliyetinden gelmektedir. Bu çalışmada AKP’nin neden olduğu sosyal tahribat ve bu tahribata rağmen halen iktidarda kalabilmesini sağlayan dinamikler ele alınacaktır.

Summary

  • The AKP, whose rule corresponds to one fifth of the 100-year Republic’s history, has been the implementer of the most powerful economic, political and social transformation, aside from the coup periods and the practices of a single-party regime. Just as the process that brought AKP to power cannot be separated from the periodic needs of capitalism; during AKP’s 20-year rule, the transformation they have attempted to realize cannot be separated from the restructuring process required by the capital accumulation regime, which is determinant in the capitalist system. The restructuring process cannot be realised without changing the power balances between classes. The duration of the AKP government, unequalled in the world, has enabled it to convince with its persuasiveness both capitalism with its factions and international institutions that lead capital and capitalism, as well as the working class, using the EU membership process, Islamism, nationalism or direct violence, and so on. In this work, the social devastation caused by AKP and the dynamics that enable it to remain in power despite the social devastation will be discussed.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: neoliberal dönüşüm ve AKP, emek piyasası, sağlık, sosyal güvenlik, sendika
    EN: neoliberal transformation and AKP, labor market, health, social security, trade union

Geliş Tarihi / Received Date
  • 19.02.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 21.03.2023