Yazar
Onur HAMZAOĞLU
Prof.,Dr.,Kocaeli Dayanışma Akademisi(ORCID No: 0000-0002-7967-1354)

Özet

  • Neoliberal kapitalist politikaların hayata geçirilebilmesi için gerçekleştirilen yapısal dönüşümün yaşandığı alanlardan birisi de sağlık hizmetleridir. Bu makalede, Dünya Bankası tarafından 1980’li yılların başında varlığı tanımlanan “sağlık krizi” ile eş zamanlı olarak, çözümü için önerilen “sağlıkta reform programı” ve bu programın/yapısal dönüşümün Türkiye’de AKP hükümetleri eliyle, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” adıyla hayata geçirilmesi ve bunun sağlık hizmetlerinin finansmanına yansımaları ele alınmıştır. Konu, altı başlık altında neoliberal kapitalizm, sağlıkta reform programı ve “yaşamın krizi”, sağlık hizmetlerinin finansman modelleri, toplam ve cari sağlık harcamaları ile genel sağlık sigortası fon gelir ve giderleri ile AKP hükümetlerinin özel hastanelerle Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden kurduğu ilişki biçimi sayısal verilere dayalı olarak değerlendirilmiştir. AKP hükümetleriyle birlikte yaşanan 20 yılda devlet, sağlık hizmetleri alanındaki finansal sorumluluklarının büyük bölümünü halkın üzerine yüklemiştir. Sağlık hizmetlerinin finansmanında kişilerin payı yıllar içinde düzenli olarak artarken, devletin payı azalmıştır. Bununla birlikte, oluşturulan fon sağlık alanında özel hastaneleri teşvik etmek için kayırıcı bir biçimde kullanılır hale getirilmiştir.

Summary

  • One of the areas where the structural transformation realized for the implementation of neoliberal capitalist policies is experienced is health services. In this article, the “health reform program” proposed for its solution, simultaneously with the “health crisis”, the existence of which was defined by the World Bank in the early 1980s, and the “Health Transformation Program” by the AKP governments in Turkey. ” and its reflections on the financing of health services are discussed. The subject is covered under six headings: neoliberal capitalism, the health reform program and the “crisis of life”, financing models of health services, total and current health expenditures, and general health insurance fund income and expenditures, and AKP governments’ private hospitals and Social Security Institution. The type of relationship he established was evaluated based on numerical data. In the 20 years with AKP governments, the state has placed most of its financial responsibilities in the field of health services on the people. While the share of individuals in the financing of health services has increased regularly over the years, the share of the state has decreased. However, the fund has been used favorably to encourage private hospitals in the field of health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık reformu, AKP, Sağlıkta Dönüşüm Programı, neoliberal kapitalizm, sağlık hizmetleri finansmanı, genel sağlık sigortası
    EN: Health reform, AKP, Health Transformation Program, neoliberal capitalism, health care financing, universal health insurance

Geliş Tarihi / Received Date
  • 28.02.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 03.04.2023