Yazar
Ali Rıza İlker CEBECİ
Dt., (ORCID No:0009-0007-3893-8490)

Yazar
Neslihan SEVİM
Dt., (ORCID No:0000-0002-3371-5331)

Özet

  • Ağız hastalıkları hem sayısal olarak hem de coğrafi dağılım olarak, kâğıt üzerinde en yaygın halk sağlığı sorunu olarak kabul edilse de dünyada birçok ülkede bu durum yeterince ciddiye alınmamaktadır. Türkiye’de de durum farklı değildir.2002 yılında AKP hükümeti tarafından “Acil Eylem Planı“ içerisinde “Herkese Sağlık” başlığı altında açıklanan prensipler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı (SB), 2003 yılında “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı (SDP)uygulamaya koymuştur. Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde büyük bir hızla yeni ADSM açılmış, kamuda istihdam edilen dişhekimi sayısı arttırılmıştır. Buna parallel olarak poliklinik ve işlem sayıları, dişhekimine başvuru sayısı da geometrik olarak artmıştır. Ancak bu niceliksel artışın ağız diş sağlığı göstergelerine pozitif yansımasının aynı oranda olmadığı görülmektedir. Bu yazıda AKP nin 20 yıldır uygulamakta olduğu, sağlık alanını piyasalaştıran neoliberal sağlık politikalarından ağız diş sağlığı alanında yarattığı tahribat tartışılmıştır.

Summary

  • Oral diseases are considered the most widespread public health concern both in terms of numerical and geographical distribution, yet they are often not accorded the necessary attention in numerous countries worldwide. Turkey is no exception in this regard.In 2002, the AKP government introduced the “Health for Everyone” initiative as part of its “Emergency Action Plan”, which was aligned with the principles of the “Health Transformation Program” (SDP) implemented in 2003 by the Ministry of Health. This initiative saw a rapid increase in the establishment of new dental clinics and the employment of more dentists in the public sector. Consequently, there was a geometric rise in the number of polyclinics, dental procedures, and dental visits. However, the positive impact of this quantitative upsurge on oral health indicators was not commensurate with the extent of the increase.This article examines the ramifications of the neoliberal health policies that the AKP has been implementing for the past two decades, which have commodified the health sector, particularly in the realm of oral health.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlıkta dönüşüm programı, COVID-19 ve dişhekimliği, dişhekimliği eğitimi, dişhekimliğinde uzmanlık, Sağlık Bakanlığı, aile dişhekimliği, performansa dayalı ödeme
    EN: Healthcare Reform Program, covid and dentistry, dental education and training, dental specialization, ministry of health, family dentistry, performance-based payment

Geliş Tarihi / Received Date
  • 28.02.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 26.03.2023