Yazar
M. Murat CİVANER
Prof.Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik AD (ORCID No:0000-0001-5376-3499)

Özet

  • Bu yazıda Sağlıkta Dönüşüm Programı ile son yirmi yıldır uygulanmakta olan sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi politikalarının neden olduğu değersel etkiler ele alınmaktadır. Bu çerçevede öncelikle söz konusu politikaların kısa bir tarihçesine yer verilmekte, sonrasında ticarileşme politikalarının hizmet alanlar, hizmet sunanlar ve tıp mesleği üzerindeki değersel etkilerinden söz edilmektedir. Yazının son bölümünde ise ticarileştirme poltikalarının olumsuz etkilerine karşı çıkmanın yanı sıra, başka bir tıp anlayışını bugünden kurgulayarak yaşama geçirme gerekliliği vurgulanmaktadır

Summary

  • In this article, the effects on moral values of the Health Transformation Program and the commercialization policies of health services that have been implemented for the last two decades are discussed. In this framework, first of all, a brief history of these policies is given, and then the moral value effects of commercialization policies on healthcare service users, service providers and the medical profession are mentioned. In the last part of the article, besides opposing the detrimental effects of commercialization policies, the necessity of putting another medical understanding into practice by constructing it today is emphasized.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Sağlık hizmetlerinin ticarileştirilmesi, tıp etiği, mesleki değerler, hasta hakları
    EN: Commercialization of healthcare services, medical ethics, professional values, patient rights

Geliş Tarihi / Received Date
  • 26.03.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 28.03.2023