Yazar
Necati DEDEOĞLU
Prof. Dr., Halk Sağlığı Emekli Öğretim Üyesi(ORCID No:0000-0002-4439-625x)

Özet

  • Depremler ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle Türkiye’de sık görülen afetlerdendir. İnşaatların alüvyon zemine, çok katlı ve niteliksiz inşa edilmeleri bir doğa olayı olan depremleri afete dönüştürmektedir. Halk sağlığı yaklaşımı ile önce olası deprem zararlarını azaltma çalışmaları yapılmalıdır. Makalede depremler konusunda kısa bir girişten sonra depremlere nasıl hazırlanabileceğimiz, deprem olduktan sonra da sağlık hizmetlerini nasıl örgütleyebileceğimiz ve ruh sağlığı, çevre sağlığı, beslenme gibi konularda neler yapabileceğimiz tartışılmaktadır.

Summary

  • Earthquakes are a frequent natural accurance in Türkiye due to its geographic location. Because high rise, low quality buildings are built on alluvial ground, this natural phenomena turns into a disaster. A public health health approach demands that, first of all possible disaster damages are reduced. After a brief introduction about earthquakes, the article discusses issues in preparation for earthquakes, organisation of health services after the disaster and what could be done for activities like mental health, environmental health and nutrition.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Türkiye, deprem, afet, halk sağlığı, yaklaşımı
    EN: Türkiye, earthquake, disaster, public health, approach

Geliş Tarihi / Received Date
  • 13.07.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 29.08.2023