Yazar
Türk Tabipleri Birliği


Özet

  • Bu yazıda 2023 yılı Şubat ayında Türkiye’nin güney ve güneydoğu bölgelerinde yaşanan deprem sonrası Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan Birinci Ay Durum Değerlendirme Raporu’na yer verilmiştir. 4 Mart 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanan rapor kısaltılarak alınmıştır. Raporda deprem bölgesinde yürütülen Türk Tabipleri Birliği çalışmalarına, bu çalışmalar doğrultusunda hazırlanan hızlı değerlendirme raporlarından elde edilen veriler ışığında geçici yerleşim alanlarının durumuna, etkilenen bölgenin özelliklerine, deprem bölgesindeki sağlık kurumları ve sağlık hizmetlerinin durumuna ilişkin veri ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Summary

  • This article contains the first month situation assessment report prepared by the Turkish Medical Association after the earthquake in the South and Southeast regions of Turkey in February 2023. The report, which was published on 4 March 2023, has been shortened. The report includes data and evaluations on the activities of the Turkish Medical Association in the earthquake zone, the situation of temporary settlements, the characteristics of the affected area, the situation of health institutions and health services in the earthquake zone in the light of the data obtained from the rapid assessment reports prepared in line with these activities.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Deprem, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye, sağlık hizmetleri
    EN: earthquake, Turkish Medical Association, Turkey, health services

Dipnot / Footnote

  • Raporun aslına https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/1ayraporu.pdf adresinden İngilizce özetine (Executive Summary) https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=0819b26a-be4b-11ed-8ed8-f23017e12823 adresinden erişilebilir.

Geliş Tarihi / Received Date
  • 10.09.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.10.2023