Yazar
Bülent KILIÇ
Prof. Dr.HASUDER Yönetim Kurulu(ORCID No: 0000-0001-7032-1422)

Yazar
Tuğrul ERBAYDAR
Prof. Dr. HASUDER Yönetim Kurulu(ORCID No:0000-0002-7778-7521)

Yazar
Erdem ERKOYUN
Dr. HASUDER Yönetim Kurulu(ORCID No:0000-0001-8744-5384)

Özet

  • HASUDER Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgedeki halk sağlığı hizmetlerinin durumunu incelemek üzere Şubat, Mart ve Mayıs 2023 tarihlerinde saha çalışmaları gerçekleştirmiş ve üç ayrı rapor hazırlamıştır. Bu çalışmaların dışında zoom üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi webinerler, forumlar ve web sayfasında yayınlanan raporlar, infografikler yoluyla halk sağlığı uzmanlarına yönelik çeşitli eğitim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Whatsapp grupları yoluyla sahadaki halk sağlığı uzmanlarının ve geçici görevle sahaya gidenlerin bilgiye hızlı ulaşımı sağlanmış, konunun uzmanı akademisyenlerin katkıları ile sahaya destek sağlanmıştır. Çoğunluğu Hatay’daki Üreme Sağlığı Birimine olmak üzere yaklaşık 20 kadar halk sağlığı uzmanının bölgede gönüllü çalışması HASUDER tarafından Şubat-Haziran ayları arasında organize edilmiştir. Ayrıca bölgede önemli bir hizmet açığı olduğu belirlenen Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık hizmetleri konusunda geliştirilen üç ayrı proje ile uluslararası kuruluşların (IPPF, DR, UNFPA) finansman desteği alınarak, Hatay Büyük Şehir Belediyesinin de katkılarıyla Antakya’da iki adet Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet Birimi kurulmuş ve Mart ayından başlayarak bölgede bu hizmetler önce sabit birimlerde ve daha sonra gezici araçlarla ücretsiz olarak Hatay merkezindeki tüm geçici yerleşim birimlerine ve yakın ilçelerine sağlanmıştır. Sonuç olarak halen deprem bölgesinde, cinsel sağlık, üreme sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, çocuk sağlığı, toplum ruh sağlığı, çevre sağlığı, bulaşıcı olmayan hastalıklar gibi halk sağlığının bütün alanlarında ve toplumsal cinsiyet, barınma, yoksulluk ve göç gibi sağlığın sosyal belirleyicileriyle ilgili her alanda önemli sorunlar bulunmaktadır. Deprem sonrası yaklaşık 9 ay geçmesine rağmen, birinci basamak hizmetleri başta olmak üzere, sağlık hizmeti açığı büyük ölçüde sürmektedir. HASUDER bu konularda halkı ve sağlık çalışanlarını aydınlatıcı çalışmalar yapmaya ve halk sağlığı hizmetlerine destek vermeye devam edecektir.

Summary

  • HASUDER carried out field studies in February, March and May 2023 to define the situation of public health services in the region after the earthquakes centered in Kahramanmaraş and published three separate reports. Apart from these studies, various training meetings were held for public health specialists through online webinars, forums held via Zoom, and reports and infographics published on the HASUDER’s website. Through Whatsapp groups, public health specialists in the field and those who went to the field on temporary duty were provided with rapid access to information, and support was provided to the field with the contributions of academics who are experts in the topic. The voluntary work of approximately 20 public health specialists in the region, mostly for the Reproductive Health Unit in Hatay, was organized by HASUDER between February and June. In addition, three separate projects were developed on Reproductive Health and Sexual Health services, which were determined to be a significant service gap in the region. In addition two Women’s and Reproductive Health Service Units were established in Antakya, with the financial support of international organizations (IPPF, DR, UNFPA), and with the contributions of Hatay Metropolitan Municipality. This units was established, and starting from March. These services were provided to all temporary settlements in Hatay center and nearby districts, first in stabled units and then with mobile vehicles, free of charge. As a result, there are still problems, in the earthquake zone in all areas of public health such as sexual health, reproductive health, communicable diseases, child health, community mental health, environmental health, non-communicable diseases, and in all areas related to social determinants of health such as gender, housing, poverty and migration. Although approximately 9 months have passed after the earthquake, the gap in healthcare services, especially primary care services, continues to be significant. HASUDER will continue to carry out studies to enlighten the public and healthcare professionals on these issues and to support public health services.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: Halk Sağlığı İnsan Gücü, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Aile Hekimliği, Afetler
    EN: Public Health Workforce, Sexual and Reproductive Health, Family Medicine, Disasters

Geliş Tarihi / Received Date
  • 27.11.2023

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.12.2023