Yazar
Toplum ve Hekim Yayın Kurulu


Metin / Text
  • Geçen sayımızdan bu yana sağlık alanımız zengin çalışmalara sahne oldu. ... 11-14 Mayıs Tarihlerinde Ankara'da, I. Türkiye Eczacılık Kongresi düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir Eczacı Odalarının ve Kamu Eczacıları Derneğinin hazırladıkları Kongreye ilgi oldukça çoktu. Sağlık Hizmetlerinde Eczacının yeri, Eczacının Yabancılaşması, İlaç Endüstrisinin Yapısal Sorunları, Kamu Eczacılarının Sendikalaşması gibi mediko-sosyal konuların yanında eczacılık alanını ilgilendiren bilimsel araştırmalar tartılşıldı. I. Türkiye Eczacılık Kongresine Türk Tapipleri Birliği Merkez Konseyi, temsilcisi ile katılarak açılışta Merkez Konseyi'nin deklarasyonunu iletti. ... Yine aynı tarihlere rastlayan günlerde, 11-15 Mayıs'ta Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği'nin düzenlediği Akdeniz'de kıyıları olan kentlerin karşılıklı işbirliği alanlarının gündeme alındığı toplantıda Türk Tabibleri Birliği Merkez Konseyi, sağlık hizmetleri ve çevre konusundaki çalışmalara katıldı. Toplantıya «Değişen Kentlerin Yerel Yönetimleri ve Kent Sağlık Hizmetleri» konulu bir bildiri sundu ... ... Hekimin Sesi Gazetemizin 8. sayısı çıktı. Tabip Odalarımız eliyle üyelerimize iletilen Gazetemizde, son günlerde kamuoyunda güncelleşen işkence konusunu içeren önyazı yanında SSYB'nca Tam Süre Yasasında yapılmak istenen değişikliklere karşı Türk Tabipleri BirIiği'nin görüşlerine yer verilmekte. Ayrıca bu sayıda 1980 mali bütçe yılında çeşitli Sektörlerle sağlık sektörüne genel bütçeden ayrılan pay karşılaştırılıyor. Hekimin Sesi Gazetesi 9. sayısı Dt. Sevinç Özgüner'in anısına özel olarak hazırlanmıştır. ... Dergimizin bu sayısı yayına verildiği sırada Birliğimizin Türkiye Barolar Birliği ile ortaklaşa düzenlediği Tıp-Hukuk Kurultayı hazırIanmakta idi. 25-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Kongrede «İnsanın Özgür Düşüncesi ve Davranışı», «Çocuk Düşürme ve Kürtaj», «Çocuk Suçluluğu» üzerine üç panel, «İnsan Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Stresslerin İncelenmesi», «İlaç, Gıda Üretimi Sorunları», Ölüm Anının Tesbiti ve Beynin Ölümü», «Çocuk Suçlarında Cezai Ehliyet» ve «Cezai Ehliyet» konularında beş rapor ve çeşitli konularda sunulan otuza yakın Serbest Bildiri tartışılacak. Toplum ve Hekim'in önümüzdeki sayılarında Kurultay hakkında daha geniş bilgi vereceğiz. ... Türk Tabipleri Birliği'nin 29. Büyük Kongresi 28-29 Haziran'da yapılacak. Bir yıllık çalışmaların gözden geçireleceği ve gelecek dönem çalışmalarının programlanacağı Büyük Kongre hazırlık çalışmalarına Merkez Konseyi şimdiden hazırlanmakta. ... Bu sayımızda Sağlık alanında dışa bağımlılığa ağırlık verdik. Eczacı Köktuğ'un yazısında özellikle ilaç alanında, Dr. Eren'in yazısında Beyin göçü alanında dışa bağımlılık sorunları inceleniyor. İlaç üretim sorunları, ilaç pahalılığının nedenleri ve ilacın dışa bağımlılığının getirdiği sorunları oldukça iyi vurgulamış Köktuğ yazısında. Dr. Eren'in yazısında ise Sağlık Alanında Beyin Göçünün nedenlerini, hangi ülkelerin nerelerden sağlık insangücü ihraç ettiğini ayrıntılı verilerle bulacaksınız. Sağlık Örgütlenmesinde tarihsel gelişimin verildiği, örgütlenme sorunlarının incelendiği ve demokratik bir iktidarın sağlık hizmetleri politikasının vurgulandığı Dr. Tarık Ziya Ekinci'nin yazısını okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz. Bu sayımızda diğer yer alan konuların yanında ayın, sanat olayı olarak Yusuf ile Kenan filmini seçmeyi uygun bulduk. Suça itilmiş çocukların öyküsünü veren filmin mutlaka izlenmesi gerek. Ayın fotoğrafının konusu ise ulaşım sorunumuz... Gelecek sayımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Toplum ve Hekim