Yazar
Ahmet Selim BAŞARAN


Yazar
Selçuk CANDANSAYAR
Prof. Dr. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A D, Gazi Üni. Tıp Fak.,(ORCID No:0000-0002-7708-3321)

Özet

  • Hasta hekim ilişkisi tanı ve tedavinin başarısını belirleyen bir etkileşim sürecidir. Hekimlerin büyük bir kısmı hastalarına yönelik bir ayrımcılık yapmadıklarını düşünürler ancak her sosyal etkileşimde olduğu gibi, hasta-hekim ilişkisi içinde de karşılıklı önyargılar olabilir. Hekimler de içinde bulundukları toplumun bireyi olarak ırkçılık ve ayrımcılık sorunundan muaf değildirler. Günümüzde daha sinsi ve örtük görünümlere sahip olan ırkçılık, geleneksel biyolojik ırksal ayrımlardan öte toplumda azınlık konumda olan birçok grubu kapsayacak şekilde genişlemiştir. Mikro saldırganlık terimi, bu modern ırkçılığın günlük etkileşimdeki görünümlerini betimlemek için geliştirilmiştir. Hasta-hekim ilişkisinde de bazen daha açıktan, bazen de daha örtük biçimde bu mikro saldırganlıklar görülebilmektedir. Hasta-hekim ilişkisini diğer sosyal etkileşimlerden ayıran bazı temel özellikler mikrosaldırganlıkların oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Daha adil ve eşitlikçi sağlık hizmeti sunabilmek için mikro saldırganlıkların farkına varılması ve bunların önlenmesi için hekimlerin eğitilmesi büyük önem taşımaktadır.

Summary

  • The services provided by physicians to their patients manifest through a process of reciprocal interaction. This interaction can sometimes be inherently therapeutic, while at other times it becomes a crucial component of adherence to treatment. Although many physicians believe they do not discriminate against their patients, mutual prejudices can exist within any social interaction, including the patient-physician relationship. As members of society, physicians are not exempt from the evolving concept of racism. Today, racism has more insidious and covert manifestations, extending beyond traditional biological racial distinctions to encompass a broader range of minority groups. The term “microaggressions” was developed to describe these manifestations of modern racism in daily interactions. These microaggressions can be evident in the patient-physician relationship, sometimes overtly and sometimes covertly. Certain fundamental characteristics of the patient-physician relationship, which distinguish it from other social interactions, can facilitate the formation of these subtle behaviors. Recognizing and preventing microaggressions through proper education for physicians is of paramount importance for providing more just and equitable healthcare services.

Anahtar Sözcükler / Keywords

  • TR: ırkçılık, ayrımcılık, mikrosaldırganlıklar, sağlık sistemi, hasta- hekim ilişkisi
    EN: racism, discrimination, micro aggressions, health system, patient-physician relationships

Geliş Tarihi / Received Date
  • 13.05.2024

Kabul Tarihi / Accepted Date
  • 07.06.2024